Innehåll

Balans nr 10 2007

Noteringar: Ny tillämpningsföreskrift angående intygandemening i Koden

Bolagsstyrningskollegiet utfärdade i början av september en ny tillämpningsföreskrift nr 1-2007 som innebär att regel 3.6.2 om intygandemening ersätts av lag och ska från och med bolagens rapportering för år 2007 inte längre tillämpas.

Regel 3.6.2 om intygandemening tillhör de mer kritiserade reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Varken aktiebolagslagen eller någon årsredovisningslag krävde vid tiden för kodens tillkomst att styrelsen eller verkställande direktören särskilt försäkrar att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. Med hänsyn till det ansvar för bolagets årsredovisning som styrelsen och verkställande direktören har enligt 29 kap. aktiebolagslagen fick därför en sådan särskild försäkran anses fullständigt överflödig.

Emellertid trädde nya regler ikraft den 1 juli 2007 om s.k. intygandemening till års- och koncernredovisningar samt halvårsrapporter i börsnoterade bolag – nya bestämmelser i 5a kap. 9 och 10 §§ lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. Denna lag kommer den 1 november 2007 att upphöra och motsvarande bestämmelser i stället att ingå i 16 kap. 9 och 10 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lagändringen är ett led i implementeringen av det EG-direktiv om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (2004/109/EG), som antogs i december 2004. Innebörden av de aktuella reglerna är i korthet följande.

Omedelbart före underskrifterna, där även befattning i företaget ska anges, ska lämnas en försäkran av innebörd:

  1. i fråga om en årsredovisning, att denna har upprättats i enlighet med god redovisningssed, ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför, och

  2. i fråga om en koncernredovisning, att denna har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernredovisningen står inför.

Bestämmelserna gäller för bolag med säte inom EES som har Sverige som hemmedlemsstat och som har fondpapper noterade vid en reglerad marknad inom EES. Men lagen innehåller även anvisningar för motsvarande bolag med hemvist utanför EES.

Som Bolagsstyrningskollegiet noterar, fyller självregleringen ingen funktion där lag reglerar förhållanden på ett likartat sätt som koden. Från och med bolagens rapportering för år 2007 ska kodens regel 3.6.2 därför inte tillämpas.

Carl Svernlöv

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...