Innehåll

Balans nr 10 2007

Noteringar: Sena betalningar kan leda till konkurs

Utredaren Anders Bengtsson har kartlagt kredittider och betalningsmoral vid handel mellan företag; SOU 2007:55. Utredningen överlämnades till regeringen i början av september och sändes ut på remiss i vecka 38. Remisstiden är tre månader. Om förslag därefter blir proposition beror på remissinstansernas svar, förklarar man på näringsdepartementet. Kartläggning visar att den helt dominerande avtalade kredittiden vid handel mellan företag och även mellan företag och offentlig sektor är en kalendermånad.

En mycket stor andel av de skulder som är hänförliga till handelskrediter betalas dock för sent. 16 procent av fakturorna betalas mer än en vecka senare än avtalat. Många småföretag utnyttjar inte de möjligheter lagstiftningen ger för att påskynda betalning eller för att få kompensation vid försenade betalningar.

Utredaren konstaterar att de sena betalningarna drabbar företag i form av administrativa kostnader, likviditetsproblem som hämmar tillväxten och ibland till och med konkurs. Han menar att stora samhälleliga vinster kan göras om näringslivet och den offentliga sektorn förmås att i större utsträckning respektera avtalade betalningstider. De största problemen drabbar företag som gör affärer på en internationell marknad. Utredaren föreslår:

  • Åtgärder som gör det dyrare att inte betala i tid.

  • Krav på information om betalningstider i större företags årsredovisning.

  • Informationsinsatser till små företag.