Balans nr 10 2007

Närheten till Finland märks på företagandet

Jonny Wiik är revisor i Haparanda

Haparanda ligger alldeles vid gränsen till Finland och granne med den finska staden Tornio (Torneå). EU-medlemskapet har möjliggjort ett omfattande näringspolitiskt samarbete och de två städerna håller nu bokstavligen på att växa ihop.

Det gränsöverskridande företagandet är typiskt för näringslivet i Haparanda kommun och flera företag är verksamma både på den finska och på den svenska sidan. Handeln är den dominerande branschen, vilket innebär att den är av stor betydelse för dem som arbetar inom revision, redovisning och rådgivning i kommunen.

– Handeln har ökat de senaste åren och jag tror att den kommer att öka ytterligare. I och med det är den också den viktigaste branschen för oss. Sedan får vi se var det stabiliserar sig, säger Jonny Wiik.

På Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPWC) kontor i Haparanda arbetar sex personer, varav två är kvalificerade revisorer. I och med att en stor andel av företagen på orten är små utgör rådgivning och redovisningstjänster en stor del av byråns verksamhet.

– Vi har nog en ovanligt stor del rådgivning på grund av att det finns så många riktigt små företag i kommunen. Många är enmansföretag och företag med endast ett fåtal anställda och de använder oss som bollplank i viktiga frågor.

I Svenskt Näringslivs senaste rankning av Sveriges kommuner vad gäller företagsklimat hamnar Haparanda på 86:e plats. Det betyder att kommunen har klättrat 99 platser sedan 2005. Sedan 2003, första gången rankningen gjordes, har Haparanda klättrat 198 platser.

Haparanda är dessutom den enda kommunen i Norrbotten som placerar sig bland de hundra främsta av landets kommuner. Jonny Wiik nickar och säger att det har hänt mycket de senaste åren, inte minst har IKEA:s etablering av ett nytt varuhus i staden för knappt ett år sedan haft betydelse för näringslivet i regionen.

– Företagarna här har en positiv syn på framtiden, det finns en framåtanda, säger han.

Köpcentrum på gränsen

Mötet mellan finskt och svenskt näringsliv märks tydligt. Bland annat håller man på att bygga ett nytt köpcentrum som ska stå med en del i Tornio på den finska sidan och med en del i Haparanda på den svenska sidan. I Finland har man dock en tradition av snabbare beslutsprocesser än i Sverige, vilket har resulterat i att man kommit ganska långt med byggandet på den finska sidan, medan man på den svenska sidan knappt har påbörjat projekteringen.

Att många företag, såväl svenska som finska, är verksamma i båda länderna har betydelse för revisionsbyråernas verksamhet. Bland annat är det en stor fördel att kunna tala och skriva finska.

– Svenska är visserligen ett officiellt språk i Finland, men det är inte alla företagare som kan svenska. En del företag vill ha hjälp av oss när de ska etablera sig i Sverige och då underlättar det om man är tvåspråkig. Det är en service som vi kan ge, säger Jonny Wiik.

Har du märkt av några problem som är förknippade med det gränsöverskridande företagandet?

– Den största skillnaden mellan företa gandet i länderna är kanske att man i Fin land har en snabbare beslutsprocess och där för också förväntar sig att företagets övriga intressenter, såsom samarbetspartners, leverantörer och finansiärer, ska kunna fatta beslut och leverera utan dröjsmål. I Sverige är vi nog mer angelägna om att underbygga beslut och av samråd och därför tar besluten lite längre tid, säger Jonny Wiik.

Olika regler i Sverige och Finland

Att Finland och Sverige på vissa områden tillämpar olika regler är naturligtvis också en del i det gränsöverskridande företagandet.

– Vi informerar om vilka regler som gäl ler i Sverige, men när det gäller finska regler så kan vi aldrig garantera att informationen är heltäckande.

Jonny Wiik berättar att om det är någon klient som behöver avancerad hjälp angående finska regler så hänvisar man vidare till byråer på den finska sidan.

– Samarbetet över gränsen omfattar naturligtvis i första hand PWC i Finland, som har sitt närmaste kontor i Uleåborg som ligger ungefär 12 mil bort, men även lokala finska redovisningsbyråer, säger Jonny Wiik.

Det gränsöverskridande företagandet innebär att det uppstår en hel del frågor om EU-handel, exempelvis vilka moms- och skatteregler som gäller vid handel över gränserna. Det medför att det ibland krävs specialistkompetens och då tar man hjälp av den breda kompetens som finns inom byrån.

– Det finns tre skattekonsulter i Luleå som vi kontaktar i första hand. De har förståelse för förutsättningarna för företagandet här, säger Jonny Wiik.

Långa avstånd

Långa avstånd hör till vardagen för Jonny Wiik. Exempelvis omfattar kontorets marknadsområde även Pajala kommun som ligger cirka 18 mil från Haparanda. Att ha bil är ett måste, annars fungerar det inte.

– Jag är van att åka långt. Men även om avståndet kan verka långt i mil räknat så tar det inte alltid så lång tid att åka, säger han. Vi når nästan alla våra kunder inom 45 minuter.

Den här delen av Sverige är känd för sitt rika utbud av bär, svamp och vilt. Detta avspeglar sig även i företagandet och ett av de genuina Haparanda-företag som Jonny Wiik lyfter fram är Polarica som är Europas ledande leverantör av bär-, vilt- och svampprodukter. Polarica startade 1972 och har sitt huvudkontor i Haparanda. Kunderna finns inom livsmedelsindustrin, storhushåll och restauranggrossister, detaljhandel samt även farmaceutiska industrin.

– Det är ett företag som är viktigt för Hap aranda och regionen, säger Jonny Wiik.

Ett annat företag som Jonny Wiik gärna lyfter fram som ett exempel på genuina Haparanda-företag är Holmberg Cases som tillverkar flightcase och som länge varit ledande i Skandinavien inom sitt område.

– Det är ett företag som funnits med ett tag och som startats och drivs av Haparandabor men också ett företag som driver på utvecklingen inom sin bransch, säger Jonny Wiik.

Ett steg i rätt riktning

Många företag i Haparanda är mindre företag som inte omfattas av den lagstadgade revisionen, som enskilda firmor och handelsbolag. Åt dessa företag erbjuder byrån i stället redovisnings- och rådgivningstjänster. De aktiebolag som finns i kommunen är i de allra flesta fall små, vilket innebär att många av dem kan komma att undantas från revisionsplikten när regeringen gör verklighet av sitt förslag. Detta är emellertid inget som oroar Jonny Wiik.

– Det är ett steg i rätt riktning för de små företagen, som under lång tid belastats med en förhållandevis allt större administrativ börda. Många småföretagare upplever idag att kraven är orimligt höga och att det leder till ständigt ökande administrativa kostna der. Förhoppningsvis kan reglerna förenk las för de små även inom andra områden, anser Jonny Wiik.

På frågan om hur det kommer att påverka byråns verksamhet så svarar han att det inte kommer att medföra några större problem.

– Dels drivs en ganska stor del av företa gen i kommunen i former som inte heller i dagsläget kräver revision så förändringen kommer sannolikt inte att bli så påtaglig, dels kommer företagen fortfarande att behöva rådgivning och granskning, exempelvis kommer kreditgivare troligtvis även framöver att vilja försäkra sig om att den ekonomiska informationen är riktig. Så jag är inte orolig.

Haparanda kommun

Antal invånare: drygt 10 200 (2005)

Yta: 927 kvkm

Största privata arbetsgivare: IKEA med ca 175 anställda

Företag per 1000 invånare: 93

Källa: Svenskt näringsliv, Statistiska centralbyrån och Haparanda kommun