Innehåll

Balans nr 11 2007

SME/SMP-frågor: Viktigt att informera om olika rapporteringsformer

Med de förestående förändringarna i revisionsplikten kan vi förvänta oss ett utökat utbud av tjänster i syfte att kvalitetssäkra företagens finansiella rapportering.

Revisionsberättelsen kommer att konkurrensutsättas och dess ”monopol” på marknaden blir ett minne blott. Inom ett flertal länder i Europa pågår sedan i början av 2000-talet ett arbete med att ta fram alternativa rapporteringsformer för kvalitetssäkring av finansiell information för små och medelstora aktiebolag. ICAEW (Institute for Chartered Accountants in England and Wales) presenterade 2002 ett förslag till SME-anpassad rapportering i form av översiktlig granskning, vilket fick ett svalt mottagande av den brittiska marknaden som ”återremitterade” förslaget med hänvisning till att det inte särskiljde sig tillräckligt från revisionsberättelsen.

Även IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) arbetar med att se över möjligheterna att tillgodose marknadens behov av SME-anpassade rapporteringsformer.

Tills vidare får vi dock hålla till godo med de rapporteringsformer som för närvarande står till vårt förfogande.

Med en allt friare marknad kan vi, som sagt, förvänta oss ett större utbud av rapporter, även från andra än revisorer.

För att tillgodose marknadens behov måste vi bli tydligare och framhålla vad som särskiljer våra alternativa rapporteringsformer. De vanligaste formerna för revisorns rapportering är revisionsberättelsen (RS 709), översiktlig granskning (exempelvis SÖG 2400) samt olika former av yttrande och intyg.

I ett uppdrag där uttalandet görs med hög men inte absolut säkerhet (revisionsberättelsen) ges revisorns uttalade slutsats en positiv form, exempelvis: ”Enligt vår mening är den interna kontrollen effektiv, i allt väsentligt, baserat på XYZ-kriterierna”.

I ett uppdrag där uttalandet görs med begränsad säkerhet (review) ges revisorns uttalade slutsats en negativ form, exempelvis: ”Grundat på vårt arbete som beskrivs i denna rapport har det inte kommit fram några omständigheter som tyder på att den interna kontrollen inte är effektiv, i allt väsentligt, baserat på XYZ-kriterierna”.

I det senare fallet får beställaren (kunden) en begränsad säkerhet genom revisorns uttalande, revisorn tar dessutom ett betydligt mindre ansvar än i det förra.

Den frivilliga revisionen kommer att bli efterfrågestyrd och vi måste utgå ifrån att marknaden successivt kommer att se sig om efter alternativ till revisionsberättelsen. Denna utveckling har skett ute i Europa och den kommer att ske i Sverige.

Genom att informera aktiebolagens intressenter om innebörden av de alternativa rapporteringsformer vi har att erbjuda, bidrar vi till att säkerställa att valet av framtidens revisorstjänster styrs efter grad av säkerhet och ansvar.

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se