Innehåll

Balans nr 11 2007

SME/SMP-frågor: Viktigt att informera om olika rapporteringsformer

Med de förestående förändringarna i revisionsplikten kan vi förvänta oss ett utökat utbud av tjänster i syfte att kvalitetssäkra företagens finansiella rapportering.

Revisionsberättelsen kommer att konkurrensutsättas och dess ”monopol” på marknaden blir ett minne blott. Inom ett flertal länder i Europa pågår sedan i början av 2000-talet ett arbete med att ta fram alternativa rapporteringsformer för kvalitetssäkring av finansiell information för små och medelstora aktiebolag. ICAEW (Institute for Chartered Accountants in England and Wales) presenterade 2002 ett förslag till SME-anpassad rapportering i form av översiktlig granskning, vilket fick ett svalt mottagande av den brittiska marknaden som ”återremitterade” förslaget med hänvisning till att det inte särskiljde sig tillräckligt från revisionsberättelsen.

Även IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) arbetar med att se över möjligheterna att tillgodose marknadens behov av SME-anpassade rapporteringsformer.

Tills vidare får vi dock hålla till godo med de rapporteringsformer som för närvarande står till vårt förfogande.

Med en allt friare marknad kan vi, som sagt, förvänta oss ett större utbud av rapporter, även från andra än revisorer.

För att tillgodose marknadens behov måste vi bli tydligare och framhålla vad som särskiljer våra alternativa rapporteringsformer. De vanligaste formerna för revisorns rapportering är revisionsberättelsen (RS 709), översiktlig granskning (exempelvis SÖG 2400) samt olika former av yttrande och intyg.

I ett uppdrag där uttalandet görs med hög men inte absolut säkerhet (revisionsberättelsen) ges revisorns uttalade slutsats en positiv form, exempelvis: ”Enligt vår mening är den interna kontrollen effektiv, i allt väsentligt, baserat på XYZ-kriterierna”.

I ett uppdrag där uttalandet görs med begränsad säkerhet (review) ges revisorns uttalade slutsats en negativ form, exempelvis: ”Grundat på vårt arbete som beskrivs i denna rapport har det inte kommit fram några omständigheter som tyder på att den interna kontrollen inte är effektiv, i allt väsentligt, baserat på XYZ-kriterierna”.

I det senare fallet får beställaren (kunden) en begränsad säkerhet genom revisorns uttalande, revisorn tar dessutom ett betydligt mindre ansvar än i det förra.

Den frivilliga revisionen kommer att bli efterfrågestyrd och vi måste utgå ifrån att marknaden successivt kommer att se sig om efter alternativ till revisionsberättelsen. Denna utveckling har skett ute i Europa och den kommer att ske i Sverige.

Genom att informera aktiebolagens intressenter om innebörden av de alternativa rapporteringsformer vi har att erbjuda, bidrar vi till att säkerställa att valet av framtidens revisorstjänster styrs efter grad av säkerhet och ansvar.

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...