Innehåll

Balans nr 11 2007

Effektiv revisionsmetodik ska ge bättre kundnytta

APTA – ett strukturerat arbetssätt för revision av mindre företag

Vid branschdagarna i Åre presenterade Ulf Nankler och Eva Sandström för första gången APTA för en vidare krets. En effektivare revisionsmetodik för mindre företag var målet för FAR SRS projekt.

– Ett annat syfte med projektet har varit att uppnå en bra redovisning hos våra klienter.

FAR SRS driver sedan en tid tillbaka ett projekt med att ta fram en metodik för tillämpning av RS för revision av mindre företag – APTA. Från början låg fokuseringen på en metodik baserad på datorstöd, men projektet utökades med målet att ta fram en bredare och mer omfattande tillämpning av RS för revision av SME-företag. Det är revisorerna Eva Sandström och Ulf Nankler som tillsammans med Bengt Skough, SME/ SMP-ansvarig hos FAR SRS, är ansvariga för projektet.

– Många revisorer gick vilse i RS och därmed såg man ett behov av att förenkla/ förtydliga. Och eftersom det i RS finns utrymme för anpassningar för mindre företag drog man igång det här projektet, berättar Ulf Nankler.

– APTA är framtaget för de företag som är under gränsen 50–25–50, vilket innebär cirka 95 procent av alla aktiebolag i Sverige.

– Dessutom efterfrågas hela tiden effektivare arbetssätt – både av oss revisorer och våra kunder, säger Eva Sandström. Hur kan vi göra revisionen på det mest optimala sättet?

Till sin hjälp har Ulf Nankler och Eva Sandström haft en referensgrupp bestående av fyra revisorer. Man har också haft ett intensivt samarbete med programvaruleverantörerna för implementering av metodiken. Under den inledande projektfasen då fokuseringen låg på datorstödet var även alla större byråer involverade och projektet leddes då av Eva Sandström tillsammans med revisorn Hans Sjölund som är uppfinnaren bakom de analystekniska bitarna.

I arbetet med APTA har man bland annat utgått från typiska brister som upptäckts vid kvalitetskontroller – t.ex. att man inte bedömt oegentligheter och fel eller fortsatt drift, motivering till väsentlighetsbelopp saknas, brist i koppling riskanalys-planering-program, undermålig granskning av resultatposter, ej dokumenterad förvaltningsrevision, dåligt genomförd granskning m.m.

– När APTA är på plats kommer fokus att riktas mot affärsverksamheten, vilket kom mer att ge en ökad kundnytta och därmed nöjdare kunder, säger Ulf Nankler.

– Revisionen är en bra grund för revisionsrådgivning till kunden vilket lagstifta ren och kunden förväntar sig att vi ska leverera.

Revisionsrådgivning är den rådgivning som uppkommer i samband med revisionen och ska inte förväxlas med fristående rådgivning.

– En bra revisionsrådgivning leder till en hälsosam diskussion mellan revisorn och den bokföringsskyldige samtidigt som den ger en god grundläggande redovisning, menar Eva Sandström.

Revision med hjälp av APTA-metodik utförs med stöd av en tydlig arbetsgång/ beskrivning – nytt uppdrag, planering, revision och revisionsrådgivning. APTA innebär också att revisionsföretaget har en dokumenterad revisionsstrategi.

I ett revisionsprogram byggt på APTA-metodik startar man helt enkelt med att skriva in SNI-koden för klientföretaget. Då startas en branschmall i programmet, berättar Ulf Nankler. Många revisorer har idag ett liknande arbetssätt när man tar fram en gammal kund inom samma bransch och använder den som mall.

Vi har arbetat mycket med att man genom APTA ska få in det rätta ”tänket” i revisionen – dvs. fokusera på rätt saker. Bland annat ett enhetligt synsätt för väsentlighetstal och urval vid granskningsarbetet. Datorstödet är en viktig del av metodiken. Dessutom kommer branschfakta direkt in i programmen att hjälpa till, berättar Eva Sandström.

– Vi lobbar också angående elektronisk arkivering, berättar hon vidare.

Ett av syftena med APTA är alltså att eliminera typiska kvalitetsbrister i revisionen. Man vill också att skillnaderna i revisionen beroende på kvalitén på redovisningen ska framgå. Här kan slutsatsen bli olika revisionsarvoden.

– I Sverige har vi ett försprång gentemot omvärlden på grund av en standardiserad kontoplan och så kallade SIE-filer. Detta är saker som underlättar vårt arbete, berättar Eva Sandström vidare.

Finns det ingen risk för att man blir ”låst” av APTA?

– Det kan säkert upplevas på det sättet av vissa. Men APTA ska vara ett stöd och tar inte bort det faktum att du fortfarande ska göra professionella bedömningar, säger Ulf Nankler.

Man kommer även att ta fram praktikfall som tydligt beskriver hur man arbetar med APTA.

När tror ni att APTA-metodiken är fullt implementerad i revisionsprogrammen?

– Någon gång under nästa år. Några anpassningar har redan skett i program men, men en del jobb återstår. Och det kommer nog att ta ett tag innan alla stöd texter är på plats.

– Förhoppningen från vår sida är att leverantörerna i nya versioner av programmen löpande uppdaterar med APTA, avslutar Eva Sandström och Ulf Nankler.

APTA – Engelska APT betyder på svenska lämplig, passande, lyckad, välvald, adekvat. TA står för transaktionsanalys.

SNI–kod – Branschkod i siffror.

Företag mindre än 50–25–50–företag:

– Företag med en omsättning på 50 milj. kronor eller mindre, balansomslutning på 25 milj. kronor eller mindre och genomsnittligt antal anställda på 50 stycken eller färre. Två av tre kriterier ska vara uppfyllda.

SIE-filer - Möjliggör utbyte av redovisningsdata mellan bokförings- och skatteprogram, analysprogram mm. Läs mer på<www.sie.se>.

RS – Revisionsstandard i Sverige.

Åsa Ehlin