Balans nr 11 2007

Snart finns ny standard för redovisningskonsulter

Hur bör en ”Auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS” utföra sina uppdrag?

Sjösättningen av FAR SRS redovisningssektion närmar sig. En arbetsgrupp håller som bäst på att färdigställa arbetet med att ta fram en standard för hur en ”Auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS” ska utföra sina uppdrag.

Lotta Jörgensen, redovisningskonsult på Lindebergs Grant Thornton i Helsingborg, och Kristina Lilja, redovisningskonsult på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm, arbetar med att ta fram en standard för Auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS. Arbetet görs på uppdrag av interimsstyrelsen i redovisnings sektionen och under ledning av Tomas Borgström och Lars Lejdborg samt Dan Brännström. Projektet går under arbetsnamnet Reds, men det är ännu oklart vad standarden ska heta när den är färdig.

Tanken är att standarden ska utgöra en norm för hur en Auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS ska arbeta.

– Den ska vara till stöd och nytta för dem som arbetar med redovisningstjänster, säger Kristina Lilja.

Standaren blir inget regelverk

Standarden kommer också att ligga till grund för den kvalitetskontroll som alla Auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS ska genomgå.

Kristina Lilja och Lotta Jörgensen betonar att standarden inte kommer att bli en motsvarighet till Revisionsstandard i Sverige (RS).

– Det är inte ett regelverk för hur redovisningen ska göras, utan mer ett förhållningssätt. Den kommer alltså inte att innehålla några redovisningstekniska anvisningar, säger Lotta Jörgensen.

Ett skäl till framtagandet av standarden är den varierande kvaliteten bland redovisningskonsulterna.

– Syftet är att få en högre och jämnare kvalitet på redovisningstjänsterna, säger Lotta Jörgensen.

Huvudrubrikerna i standarden är klara och Kristina Lilja och Lotta Jörgensen håller nu på att fylla de olika delarna med innehåll.

– Vi har delat upp arbetet och skriver var för sig. Sedan stämmer vi av med varandra, säger Kristina Lilja.

Standarden blir ett levande dokument

Några centrala områden är redovisningskonsultens oberoende/självständighet, tystnadsplikt och vilka kontroller och analyser som redovisningskonsulten ska göra.

– Oberoendet är en central fråga för revisorer. Men hur förhåller man sig som redo visningskonsult till detta? Redovisnings konsulter som arbetar på en revisionsbyrå styrs en hel del av RS, medan det är annorlunda för dem som arbetar på byråer med endast redovisningskonsulter, säger Lotta Jörgensen.

Standarden ska finnas med som en del i FAR SRS Samlingsvolym och tanken är att den ska finnas med redan i 2008 års version. Kristina Lilja påpekar dock att det är ett levande dokument som kommer att förändras och fyllas på efter hand.

– Den första versionen blir mer grundläggande och sedan kommer vi att fylla på med mer till 2009, säger Kristina Lilja.

Förslaget till standard kommer att granskas så att innehållet är i överensstämmelse med övriga regler och rekommendationer i samlingsvolymen. I denna process kommer bland andra FAR SRS chefsjurist att vara involverad.

Pernilla Halling