Innehåll

Balans nr 11 2007

Debatt: Redovisningskonsulterna behöver FAR SRS

Banker och finansinstitut har tidigare haft med revisorer anslutna till FAR SRS att göra. Ett arbete utfört av en redovisningskonsult från samma branschorganisation ger en stark kvalitetsstämpel på marknaden. Det skriver Peter Stillberg och Anders Hell angående bildandet av en redovisningssektion inom FAR SRS. På sikt anser de att FAR SRS och Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) bör gå ihop och bli en samlad organisation för revisions- och redovisningsbranschen.

När vi fick förfrågan att medverka i en förutsättningslös diskussion om att starta upp en redovisningssektion inom FAR SRS, ställde vi oss först frågan: Vad kan den stora organisationen FAR SRS tillföra de mindre redovisningskonsulterna ute i landet? Det finns ju redan en organisation som gör anspråk på epitetet branschorganisation och som också har titeln auktoriserad redovisningskonsult. Blir det inte bara onödig konkurrens och huggsexa om de konsulter som är verksamma i branschen?

Sveriges redovisningskonsulters förbunds initiativ att auktorisera oss som verkar inom redovisningsbranschen var ett steg i rätt riktning. Vår kunskap och erfarenhet har på detta sätt blivit dokumenterad och gett oss en starkare ställning på marknaden. Efter några sammanträden och vidareutveckling av tankarna från FAR SRS ledning anser vi att det här är nästa steg i utvecklingen. Det arbete som inletts för att inom en och samma organisation ta ett helhetsgrepp om en bransch där revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter och affärsrådgivare ingår, kommer även vi som verkar på små byråer ha stor nytta av att tillhöra.

Vi arbetar inom en kunskapsbaserad bransch där information och vidareutbildning är nödvändiga ingredienser och kanske den viktigaste komponenten för att få behålla våra kunders förtroende. Vi kan medverka till att deras företag inte bara upprättar sina bokslut, årsredovisningar och självdeklarationer enligt formella krav, utan även utvecklas genom att vi kan ge god och sund rådgivning inom vårt kompetensområde. Även i de mindre företagen kommer det att finnas frågeställningar i olika värderings och redovisningsfrågor som kräver god kännedom om de regler som gäller. Det vore fel av oss att inte ta till oss den samlade kunskap och erfarenhet som finns i revisorskåren och inom FAR SRS olika sektioner.

Utbildningsverksamheten finns inom Irev och Utbudet av kurser och vidareutbildningar kommer att anpassas enligt de önskemål som vi som redovisningskonsulter har. IREV har redan tagit fram lämpliga utbildningar som leder fram till auktoriserad redovisningskonsult inom FAR SRS. Lyhördheten och det sätt som IREV har bemött redovisningssektionens önskemål har varit bra, och vi har känt att här finns både styrka och engagemang för kommande utbildningar.

Kompetenskraven för en auktoriserad redovisningskonsult inom FAR SRS i form av utbildning och yrkeserfarenhet ger våra kunder en trygghet i att arbetet utförs med kvalité och kompetens. En redovisningskonsult inom FAR SRS ska även genomgå en kvalitetskontroll, och den erfarenhet som redan finns inom FAR SRS när det gäller kvalitetskontroller kommer att ha betydelse och även ge redovisningskonsulten en starkare ställning på marknaden.

Vi lever i en omvärld där tempot skruvas upp och förändringar och anpassningar kommer allt tätare. Revisions- och redovisningsbranschen är inte undantagen och vi möter ständigt nya utmaningar. Här gäller det att vi har verktyg och uppbackning för att möta de behov som uppstår. En av de större förändringar branschen nu ställs inför är förslaget om slopad revisionsplikt i mindre aktiebolag. Var gränsen kommer att dras och därmed vilka bolag som kommer att omfattas av de nya reglerna vet vi inte idag. Vad vi däremot vet är att dessa mindre aktiebolag kommer att efterfråga samma service som tidigare. Årsredovisning ska upprättas enligt den lagstiftning som råder med frågeställningar om värderings- och redovisningsprinciper. Frågan om förbrukat eget kapital hamnar förmodligen hos redovisningskonsulten.

Om vi tidigare lutat oss mot revisorn och dennes bedömningar, så kommer vi nu att få ett större ansvar eftersom revisorn inte längre finns kvar som backup. Revisionsberättelsen som dokument försvinner och om branschen istället kommer att ställa krav på någon form av intyg att bokslut och årsredovisning är upprättat enligt de lagar och förordningar som gäller, har vi som redovisningskonsulter inom FAR SRS ett starkt varumärke. Banker och finansinstitut har tidigare haft med revisorer anslutna till FAR SRS att göra och ett arbete utfört av en redovisningskonsult från sam ma branschorganisation ger en stark kvalitetsstämpel på marknaden.

Omvärlden utanför Sverige påverkar oss bland annat genom att redovisningen mer och mer internationaliseras, i första hand anpassning till regelverket inom EU. Det innebär att internationella kontakter och nätverk kommer att få en större betydelse för att få förstahandsinformation och i tid kunna förbereda sig för nödvändiga förändringar. Vi upplever att de resurserna redan finns inom FAR SRS och viljan att vidareutveckla dessa kontakter är av allra största vikt.

Inför framtiden tror vi dock att det behövs ett ökat samförstånd och samarbete mellan de två organisationerna FAR SRS och SRF. Med så mycket kunskap och erfarenhet kan vi tillsammans bli en stark och pådrivande kraft inom vårt yrkesområde och driva viktiga branschfrågor. Det har tidigare visat sig att det går att samarbeta och slå ihop organisationer, så varför inte redan nu ha den ambitionen och tillsammans verka för en enda samlad organisation för revisions- och redovisningsbranschen.

Vi driver verksamhet i varsin mindre redovisnings-/revisionsbyrå där Ekonomikonsult Peter Stillberg AB idag består av två heltidsanställda och två deltidsanställda och Företagsrevision Cedelund, Gabre & Hell AB har tretton heltidsanställda, varav sju arbetar heltid med redovisning.

Peter Stillberg och Anders Hell