Innehåll

Svenska storföretag genomförde 41 transaktioner under tredje kvartalet 2007. Det är en minskning med 21 procent jämfört med föregående kvartal och med 25 procent jämfört med kvartal tre 2006. Framför allt är det antalet stora förvärv som har minskat i förhållande jämfört med tidigare kvartal. Uppgifterna finns publicerade i en studie från Ernst & Young

Corporate Transaction trends

Transactions by large Swedish companies.

Tillbakagången i antalet förvärv var främst en följd av att antalet företagsförvärv sjönk med mer än en tredjedel jämfört med tidigare rekordnivåer, medan avyttringar av dotterbolag och icke kärnverksamheter ökade något under perioden.

Verkstadsindustrin står fortfarande för största delen av transaktionsaktiviteterna, men det är även där den största nedgången har skett.