Balans nr 2 2007

Noteringar: Utlandspraktik – inget för revisorer?

Ska man få tillgodogöra sig utlandspraktik när det gäller kravet om fem års praktisk utbildning för att få avlägga högre revisorsexamen? Den frågan ställdes på sin spets när Jonas Nihlberg förra våren överklagade till Länsrätten Revisorsnämndens beslut att avslå hans ansökan om att få avlägga högre revisorsexamen. Länsrätten gick dock på Revisorsnämndens linje.

För att få avlägga högre revisorsexamen krävs att man uppfyller kraven enligt 6 § i förordningen (1995:665) om revisorer. Bland annat ska man ha fem års praktisk erfarenhet av revision, varav de sista två åren under handledning av en auktoriserad revisor.

Enligt Revisorsnämnden uppfyllde Jonas Nihlberg inte kravet eftersom han tjänstgjort i Storbritannien i 19 månader under handledning av en chartered accountant och inte av en auktoriserad revisor. Enligt Revisorsnämnden är det inte möjligt att vid tillämplighet av aktuella regler likställa en revisor som godkänts i ett annat EU-land med en i Sverige auktoriserad revisor.

Jonas Nihlberg ansåg emellertid att det borde vara möjligt med en mindre strikt tolkning av begreppet auktoriserad revisor, där även kvalificerad revisor inom EU borde kunna omfattas. Länsrätten gick dock på Revisorsnämndens linje och konstaterar i sin bedömning att begreppet auktoriserad revisor har definierats i revisorslagen och att det därmed inte finns utrymme för en vidare tolkning av begreppet.

– Jag konstaterar att Länsrätten fastställde att det är lagstiftningen som är bisarr och inte Revisorsnämndens tolkning av den. Det finns givetvis en trygghet i att Revisorsnämnden fattade rätt beslut, även om jag noterar att Länsrätten lagt lika mycket energi bakom domskälen som lagstiftaren gjort bakom lagen. Ett överklagande kändes dock direkt onödigt eftersom det inte är Revisorsnämndens uppfattning som måste ändras, utan förordningen i sig, säger Jonas Nihlberg.

Skäl att se över kravet

Per Eskilsson, chefsjurist på Revisorsnämnden och den som fattade beslutet att avslå Jonas Nihlbergs ansökan om att få avlägga högre revisorsexamen, säger att det finns skäl att den utredning som nu ska titta på hur implementeringen av EU:s åttonde bolagsdirektiv ska ske tar upp frågan om huruvida man ska få tillgodogöra sig utlandspraktik i femårskravet. Revisorsnämnden kommer att vara representerad i utredningen. Per Eskilsson vill dock inte föregå utredningen eller sia något om huruvida Revisorsnämnden kommer att agera i frågan.

– Men personligen tycker jag att det finns starka skäl för att man ska få tillgodoräkna sig exempelvis ett års utlandsprak tik för auktorisation. Däremot tror jag inte att man ska rucka på treårskravet för att bli god känd revisor, säger han.

Jonas Nihlberg menar att lagstiftaren inte verkar se något värde i internationell erfarenhet. På byråerna värderas dock praktik i utlandet högt. De anställda uppmuntras att skaffa sig internationell erfarenhet och allt fler väljer att under en period tjänstgöra utomlands.

– Med en kommande utred ning av åttonde bolagsdirek tivet hoppas jag att de stora revisionsbyråerna, FAR SRS, RN och andra intressenter nu tar tillfället i akt och agerar lobbyister för elimineringen av förordningens tokigheter.

Agneta Strandberg, nytillträdd ordförande i FAR SRS utbildningskommitté, säger att det är en viktig fråga. Utbildningskommittén har dock inte diskuterat frågan närmare.