Innehåll

Balans nr 2 2007

SME/SMP-frågor: Rutiner eller livet!

Enligt RS 220 punkt F ska potentiella klienter utvärderas och befintliga klienter fortlöpande omprövas. Regelverk och rutiner för riskhantering har utvecklats inom branschen de senaste åren. Givetvis ligger de stora skandalerna, Enron med flera bakom denna utveckling men även det allmänna samhällsklimatet. Den ekonomiska brottsligheten har gjort entré även inom SME-sfären.

Under FAR SRS höstseminarier har jag bland annat redogjort för verkliga fall där revisorer, till följd av bristande rutiner vad gäller att ta sig an nya klienter, hamnat i minst sagt obekväma situationer till följd av att revisionsklienten inte haft ”rent mjöl i påsen”. När detta uppdagats och man kommit till insikt om att man inte borde ha accepterat klienten har det uppstått problem med att lämna uppdraget. I ett fall har revisorn till och med blivit hotad till livet(!).

Kanske hade situationer som denna kunnat undvikas ifall revisorn haft bättre rutiner för antagande och bibehållande av revisionsklienter.

Vid beslut om huruvida en klient ska accepteras respektive bibehållas ska revisionsföretagets oberoende och förmåga att tillhandahålla de tjänster som förväntas beaktas, liksom också integriteten hos klientens företagsledning. Det är därför viktigt att skapa ändamålsenliga byrårutiner för utvärdering och godkännande av blivande klienter.

Starta med att skaffa och gå igenom tillgängliga finansiella rapporter rörande den potentielle klienten, såsom årsredovisningar och skattedeklarationer. Förfrågningar hos tredje part rörande sådan information om den potentiella klienten samt företagets ledning är ofta av betydelse för utvärderingen.

Att kontakta tidigare revisor (se vidare RS 510 Förstagångsrevisioner angående kontakt med tidigare revisor) borde vara en självklarhet. Min erfarenhet från höstens seminarier är emellertid att revisorskåren inte alltid använder sig av denna möjlighet.

Förfrågningar till tidigare revisor kan innefatta frågor om sådant som kan vara av betydelse för bedömning av företagsledningens integritet, risk för oegentligheter, revisionsfrågor och andra liknande betydelsefulla frågor samt den tidigare revisorns uppfattning om skälen för byte av revisor.

Det är också viktigt att byråledningen är involverad i beslutsprocessen om huruvida klienten ska accepteras eller inte. Processen kan innefatta mera generella principer, exempelvis vilka typer av uppdrag som revisionsföretaget inte accepterar eller endast accepterar under vissa givna villkor.

Rutinerna ska innefatta dokumentation av fattade beslut både vad gäller antagande och bibehållande av klienter samt övervakning av att revisionsföretagets riktlinjer och rutiner efterlevs.

Bengt Skough är godkänd revisor och SM£/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se