Innehåll

Balans nr 2 2007

Noteringar: Vilken betydelse har redovisningen för entreprenörerna?

Redovisningens betydelse för entreprenörer har studerats i en doktorsavhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. En av slutsatserna i studien är att det finns ett samband mellan produktlivscykeln och entreprenörernas användning av redovisningsinformationen.

Entreprenörer måste fatta många beslut, exempelvis om produktutveckling, marknadsföring, distribution, prissättning och nedläggning, för att styra utvecklingen av produkter i upptäckts-, exploaterings- och förvaltningsstadiet.

– Relevant redovisning är ett stöd i det strategiska beslutsfattandet och redovisningen bör därför utformas så att den svarar mot det informationsbehov som finns i de olika stadierna av en produkts utveckling, säger forskaren Johan Dergård och fortsätter:

– På så sätt kan redovisningen spela en betydelsefull roll vid utveckling av både nya och befintliga produkter och marknader.

Eftersom stadiernas särdrag varierar används redovisningsinformationen på olika sätt. I upptäckts- och exploateringsstadiet används den i mycket stor utsträckning för beslutsfattande, medan den i förvaltningsstadiet används även för uppföljning, skriver Johan Dergård i avhandlingen.