Innehåll

Balans nr 2 2007

Debatt: Revisorn som ”städare”

Företrädare för Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF), Jonas Bergqvist och Mikael Carlson, anser att revisorerna inte förmår att skilja på rådgivning och revision, samt att revisionen i sig främst är bakåtsyftande (inlägg i Dagens Industri den 4 december 2006). De hänvisar till Svenskt Näringslivs påstående att bolag med en omsättning under tre miljoner kronor skulle spara två miljarder per år – ifall revisionen slopas – i den meningen att dessa pengar som nu läggs på revision är bortkastade, dvs. inte ger något tillbaka.

Resonemanget visar på stora brister i debattörernas kunskap och insikt om vad revision är. De sitter fortfarande fast i gammalt tänkande om vad revision är – idag.

Ett av revisionens huvudsyften är att skapa trovärdighet för den ekonomiska rapportering som såväl stora som små företag lämnar, t.ex. årsredovisning. Dessa reviderade finansiella rapporter ligger till grund för nya ekonomiska beslut, för styrelsen, ägarna, borgenärerna och finansiärerna. Vad kan vara mer framåtriktat än det?

Efter 40 års erfarenhet som revisor för SME-företag påstår jag att det görs fel i de flesta företag. Inte alltid väsentliga men ofta betydande. Medvetna eller omedvetna. Oavsett om det är en redovisningsbyrå inblandad eller ej. Ofta uppdagas fel genom revisionen, innan skada uppstår.

Färska exempel: I ett fall behandlade ett mindre byggföretag uppdrag till fast pris, till betydande belopp, som ett löpande uppdrag, trots att bolaget anlitade kvalificerad redovisningskonsult. Detta medförde inte bara felaktig redovisning utan även för tidig och felaktig skattebelastning. Ett annat företag som handlar med begagnade truckar hade missat att fakturera kunden en truck till ett betydande värde. Ett annat företag betalade fel skatt eftersom man slutade att fakturera kunder för levererade varor i november enär de var nöjda med resultatet som var upparbetat på elva månader. Vilket medförde både felaktig omsättning och resultat.

Hos en ny klient till undertecknad hade man felaktigt tillämpat för låg avskrivningsprocent på ekonomibyggnader. Även detta till väsentliga belopp. För att inte tala om alla fel som görs på blankett K10 avseende aktiv eller passiv verksamhet, utomståenderegeln m.m. då det gäller 3:12-reglerna.

Listan kan göras hur lång som helst. Det känner de flesta revisorer till. Titta bara på Revisorsnämndens tillsynsärenden som kommer varje månad. Alla fel som görs i redovisningen, lagerinventeringar, värderingar och periodiseringar av alla slag. De flesta tillsynsärenden utgör fel verkställda av företaget eller redovisningsbyråer i brott mot bokföringslagen, årsredovisningslagen, aktiebolagslagen, konkurslagen, inkomstskattelagen och mervärdeskattelagen m.fl. Att det blir ett tillsynsärende av det avser ju revisorns roll i sammanhanget, men det är en annan historia.

De flesta revisorerna städar upp i företagens redovisning m.m. innan de ekonomiska rapporterna fastställs och blir offentliga. Därtill kommer den betydande rådgivning som revisorn erbjuder på skatteområdet, t.ex. 3:12-reglerna om utdelning, redovisningsfrågor och bolagsrättsliga frågor.

Sammanfattningsvis bör påpekas att rådgivning och revision hör ihop i ett framåtriktat syfte och att revisionen oftast finansierar sig själv. Billigare Consulting är svår att finna på marknaden.

Danmark har år 2006 slopat revisionsplikten i de mindre företagen. Istället får dessa företag i sina deklarationer till skattemyndigheten uppge att räkenskaperna inte varit föremål för ”normal” revision. Var och en kan då räkna ut vad för signaler det ger till myndigheten och hur de kommer att agera gentemot bolag som inte blivit reviderade. Troligen skulle de föredra en ”normal” revision framför en skatterevision i förebyggande syfte.

Mitt budskap är att inte slopa revisionsplikten men lätta på oberoendet exempelvis redovisningsjäv och rådgivnings jäv i de mindre företagen. På så sätt skulle det mesta vara löst, både praktiskt och ekonomiskt. Dessutom medför revision ett sundare näringsliv.

Per-Olof Andersson, godkänd revisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers, var tidigare ordförande i Svenska Revisorsamfundet.