Balans nr 2 2007

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2006:56

Tolkning budpliktsregler (Doro)

Uttalande 2006:58

Undantag från budplikt (MGA – Active Biotech)

Uttalande 2006:59

Dispens från bud på teckningsoptioner i dotterbolag (Goldcup D 2389 – TradeDoubler)

Uttalande 2007:01

Dispens från budplikt (Home Properties)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Konstitutionsutstkottet

Riksrevisorernas framställning om vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen (främst. 2005/06:RRS28) Dnr 059-574-2006/07

Till Finansinspektionen

Remiss nummer två – Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna om kapitaltäcknings-analysen (FI Dnr 06-2299-250)

Till Redovisningsrådet

RR 32 Redovisning för juridiska personer

Till Redovisningsrådet

RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

Till Finansinspektionen

Förslag till ändringar av Finans inspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers bolag respektive för försäkrings företag (FI Dnr 06-2299-250) – redovisningsfrågor kring tillämpningen av och övergången till lagbegränsad IFRS för onoterade finansiella företag

To International Accounting Standards Board

IFRIC Draft Interpretation D20 Customer Loyalty Programmes

To International Accounting Standards Board

Discussion Paper on Preliminary Views on an improved Conceptual Framwork for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of Decision-useful Financial Reporting Information

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänt råd och väg ledning om frivillig delårsrapportering (Dnr 104/06)

Till Bokföringsnämnden

Allmänt råd avseende gränsvärden (Dnr 106/06)

Till Bokföringsnämnden

Allmänt råd avseende vägledning om vad som skall bokföras i enskild näringsverksamhet (Dnr 100/06)

Till Finansinspektionen

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens (FI Dnr 06-8664-200)

Till Skatteverket

Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) och konsekvensanalys enligt förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor (Dnr 131 489744-06/111)

Till Finansinspektionen

Förslag till nya kapitaltäcknings föreskrifter och föreskrifter om Kreditvärderingsföretag (FI Dnr 06-10718-200)

Till Statistiska Centralbyrån SCB

Förslag till reviderad standard för näringsgrensindelning (Dnr 2006/1558)

Bokföringsnämnden

Nyheter från bokföringsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.bfn.se>

Vägledningar – Gränsvärden

BFN beslutade den 6 december 2006 att ge ut ett allmänt råd med tillhörande vägledning om Gränsvärden. Det allmänna rådet trädde i kraft den 1 januari 2007.

Vägledningar – K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Från och med den 1 januari 2007 gäller en ändring i 6 kap. 3 § bokföringslagen som innebär att alla bokföringsskyldiga som inte upprättar årsredovisning ska upprätta årsbokslut. För företag som har en nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning finns en möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut.