Balans nr 2 2007

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2006:56

Tolkning budpliktsregler (Doro)

Uttalande 2006:58

Undantag från budplikt (MGA – Active Biotech)

Uttalande 2006:59

Dispens från bud på teckningsoptioner i dotterbolag (Goldcup D 2389 – TradeDoubler)

Uttalande 2007:01

Dispens från budplikt (Home Properties)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Konstitutionsutstkottet

Riksrevisorernas framställning om vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen (främst. 2005/06:RRS28) Dnr 059-574-2006/07

Till Finansinspektionen

Remiss nummer två – Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna om kapitaltäcknings-analysen (FI Dnr 06-2299-250)

Till Redovisningsrådet

RR 32 Redovisning för juridiska personer

Till Redovisningsrådet

RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

Till Finansinspektionen

Förslag till ändringar av Finans inspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers bolag respektive för försäkrings företag (FI Dnr 06-2299-250) – redovisningsfrågor kring tillämpningen av och övergången till lagbegränsad IFRS för onoterade finansiella företag

To International Accounting Standards Board

IFRIC Draft Interpretation D20 Customer Loyalty Programmes

To International Accounting Standards Board

Discussion Paper on Preliminary Views on an improved Conceptual Framwork for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics of Decision-useful Financial Reporting Information

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänt råd och väg ledning om frivillig delårsrapportering (Dnr 104/06)

Till Bokföringsnämnden

Allmänt råd avseende gränsvärden (Dnr 106/06)

Till Bokföringsnämnden

Allmänt råd avseende vägledning om vad som skall bokföras i enskild näringsverksamhet (Dnr 100/06)

Till Finansinspektionen

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens (FI Dnr 06-8664-200)

Till Skatteverket

Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) och konsekvensanalys enligt förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor (Dnr 131 489744-06/111)

Till Finansinspektionen

Förslag till nya kapitaltäcknings föreskrifter och föreskrifter om Kreditvärderingsföretag (FI Dnr 06-10718-200)

Till Statistiska Centralbyrån SCB

Förslag till reviderad standard för näringsgrensindelning (Dnr 2006/1558)

Bokföringsnämnden

Nyheter från bokföringsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.bfn.se>

Vägledningar – Gränsvärden

BFN beslutade den 6 december 2006 att ge ut ett allmänt råd med tillhörande vägledning om Gränsvärden. Det allmänna rådet trädde i kraft den 1 januari 2007.

Vägledningar – K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Från och med den 1 januari 2007 gäller en ändring i 6 kap. 3 § bokföringslagen som innebär att alla bokföringsskyldiga som inte upprättar årsredovisning ska upprätta årsbokslut. För företag som har en nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning finns en möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...