Balans nr 3 2007

Noteringar: Redovisningssektion i FAR SRS snart verklighet

Ännu ett steg har tagits mot bildandet av en redovisningssektion i FAR SRS. I februari träffades projektgruppen för att diskutera hur arbetet ska gå vidare. Frågor som dryftades var bland annat invalskriterier och kvalifikationskrav.

För att redovisningskonsulter ska kunna bli medlemmar i FAR SRS krävs bland annat att det görs vissa ändringar av stadgar och invalskriterier. I nuvarande stadgar hänvisas till ”medlemmar verksamma i den svenska revisionsbyråbranschen”. Frågan är om denna formulering måste ändras.

– Åt vilket håll vill vi driva detta? Är det bara redovisningskonsulter som är verk samma på revisions- och redo visningsbyråer som ska kunna ansluta sig? Det finns ju många företag som driver ekonomisk rådgivning som en del i sin verksamhet. Samtidigt måste vi ha möjlighet att avgränsa oss, sa Tomas Borgström som ledde projektgruppens möte.

Frågan om hur man avgränsar revisions- och redovisningsbranschen förblev obesvarad. En arbetsgrupp ska återkomma med konkreta förslag till nästa möte.

Stadgeändringar

Att ändra i FAR SRS stadgar kräver två stämmobeslut, varav ett på ordinarie stämma. Enligt Dan Brännström, generalsekreterare i FAR SRS, bör det inte medföra några problem.

– Det finns inga dubier kring det här. Jag kan hälsa från FAR SRS styrelse att det bara är att fortsätta med full kraft, sa Dan Brännström.

En fråga som kan bli särskilt svår att lösa är vilka utbildnings- och erfarenhetskrav som ska ställas på blivande medlemmar i redovisningssektionen. Flera röster höjdes för en generell kravnivå på 120 högskolepoäng inom ekonomi. Detta kan dock ställa till problem för dem som idag arbetar som redovisningskonsulter men som saknar högskoleexamen.

– Det finns ganska många som inte har en akademisk examen i botten men som har lång erfarenhet. Frågan är vilka vi ska vända oss till, sa Karin Prytz, som arbetar som redo visningskonsult på Deloitte.

Gruppen verkade enig om att det behövs någon form av övergångsregler för att processen inte ska stoppas upp.

– I framtiden kan 120 poäng vara en rimlig nivå. Kanske är det där ribban ska ligga, sa Dan Brännström.

Arbete ger kunskap

Dan Brännström varnade också för att ställa alltför höga utbildningskrav, inte minst på grund av att längre utbildningstid medför ett senare inträde på arbetsmarknaden.

– Man kan ju diskutera var man lär sig mest, i skolbänken eller i arbetslivet, sa Dan Brännström.

– Men det handlar om redovisningskonsulternas status också, sa Tomas Borgström.

Gruppen verkade enig om att det ska finnas tre nivåer för redovisningskonsulterna, bas, mellan och högre nivå. Och det är på den högre nivån kravet på 120 poäng ska ställas.

Frågan om hur nivåerna ska avgränsas bollades dock vidare till en arbetsgrupp som även vad gäller detta ska komma med konkreta förslag till nästa möte.

Klart i höst

Tanken är att den nya redovisningssektionen ska sjösättas under hösten 2007. Tomas Borgström kommenterade arbetet hittills:

– Det är enormt spännande och stimulerande att få möjlighet att delta i detta projekt. Branschen står inför stora förändringar som samtidigt innebär nya möjligheter. Det är därför viktigt att FAR SRS anpassar sig för att kunna ta aktiv del i denna förändringsprocess, FAR SRS har fram till idag enbart varit en organisation för revisionsbranschen. Då revisionsbyråernas tjänsteutbud i allt högre grad även omfattar olika ekonomiadministrativa tjänster är det naturligt att en redovisningssektion startas inom FAR SRS. För att kunna vara en verklig branschförening är det därför naturligt att FAR SRS även ska representera den redovisningsbransch som ligger utanför revisionsbyråerna.

Knappt med tid

Men många frågor ska lösas och tiden är knapp.

– Jag har insett att arbets uppgiften är mer omfattande än vad vi väntat oss från början. Förändringarna inom FAR SRS kommer att bli stora och redovisningssektionen kommer att bli en stor sektion medlemsmässigt, sa Tomas Borgström.

Nästa möte med projektgruppen hålls i mars och då ska förhoppningsvis några av frågorna komma närmare en lösning.

– Vi kommer in i en mer konkret fas och kommer nu att arbeta tillsammans med övriga sektioner inom organisationen. Detta för att utarbeta förslag på nödvändiga anpassningar och kompletteringar av bland annat stadgar och etikregler. Därefter kommer inriktningen att vara att se över FAR SRS ”erbjudande” till medlemmar inom redovisningsbranschen, sa Tomas Borgström.