Innehåll

Balans nr 3 2007

Noteringar: Nya EU-regler om fusioner över gränser

Justitiedepartementet har i dagarna presenterat en promemoria, Ds 2006:22, om implementeringen av EG-direktivet om gränsöverskridande fusioner.

I promemorian föreslår justitiedepartementet att EG-direktivet införs i svensk rätt genom ändringar i aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Flertalet av de bestämmelser som i respektive lag gäller för en fusion mellan svenska företag ska enligt förslaget tillämpas även när det handlar om en gränsöverskridande fusion.

De nya reglerna väntas träda i kraft den 15 december 2007.