Innehåll

Balans nr 3 2007

SME/SMP-frågor: Agera eller reagera – valet är ditt!

Nu har de sex första månaderna i den nya branschorganisationen förflutit och det är dags för ”halvårsbokslut”. Det fanns en del tidigare SRS-medlemmar som var tveksamma till samgåendet mellan FAR och SRS. Skulle deras intressen bli tillvaratagna på ett tillräckligt bra sätt i den nya stora organisationen? Skulle den upplevda storbyrådominansen inom gamla FAR ”kväva” intresset för SME/SMP-frågorna? Skulle SME/SMP-representationen i styrelsen och i kommittéerna vara erforderlig för att säkerställa ”rätt prioritering”?

Under hösten har jag prioriterat vikten av att säkerställa att dessa farhågor inte besannas och jag måste erkänna att jag inte har behövt anstränga mig speciellt mycket. Alla, och jag menar alla, har verkligen ansträngt sig för att samgåendet skulle bli bra för alla medlemmar oavsett på vilken byrå man jobbar eller med vilka typer av företag man arbetar.

Med tanke på de förestående förändringarna i revisionsplikten kom samgåendet mycket lägligt. Nu är vi en stark branschorganisation vilket ger oss bästa möjliga utgångsläge i de utredningar som följer med förändringsprocessen.

Inom SME-sektionen har det under hösten tillsatts en referensgrupp med uppgift att bevaka branschfrågor i syfte att tillgodose sektionsmedlemmarnas intressen. Referensgruppen har i sin tur tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift är att tillgodose de SME/SMP-behov som kan förväntas uppkomma i samband med förändringarna i revisionsplikten. Detta arbete innefattar att ta fram en informations- och handlingsplan som kan användas av de enskilda byråerna för lokal information och påverkan.

Vidare har det, i syfte att erbjuda medlemmarna förstklassiga revisionsdokumentationsprogram, tillsatts en samrådsgrupp bestående revisorer och representanter från de största programvaruföretagen i Sverige.

Samrådsgruppen ska verka för ett gemensamt synsätt vad gäller de grundläggande faktorerna vid tillämpningen av RS, Revisionsstandard i Sverige.

FAR och SRS höstseminarier har varit mycket viktiga för medlemskommunikationen. Vid de diskussioner som uppkommit under min resa från Malmö i söder till Luleå i norr har det framkommit många värdefulla synpunkter och förslag som beaktats inom FAR och SRS verksamhet.

Om vi blickar framåt kan vi konstatera att vi sannolikt står inför de största förändringarna i branschens historia. Det enda vi med säkerhet vet, är att mycket inte kommer att bli som tidigare. Då de definitiva besluten ännu inte är fattade finns det stora möjligheter att påverka! Hur har du tänkt påverka? Det är din framtid det handlar om!

Valet står mellan att agera och reagera!

Vilket blir ditt val?

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se