Innehåll

Balans nr 3 2007

Noteringar: Slopad revisionsplikt för finska småföretag

Den 31 januari fattade den finska riksdagen beslut om en ny revisionslag. Enligt den nya lagen slopas revisionsplikten för mindre företag. Aktiebolag behöver inte ha en revisor när högst ett av följande tre villkor har uppfyllts under de två senaste räkenskapsåren: 1) balansomslutningen överstiger 100 000 euro, 2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro eller 3) antalet anställda överstiger i genomsnitt tre. Ett undantag är att alla bostadsaktiebolag med minst 30 lägenheter måste ha revision.

Riksdagens ekonomiutskott refererar till uppgifter att ”mer än 67 000 verksamma aktiebolag, av vilka 10 000 har skatteskulder, [kommer] att ligga utanför gränsvärdena för obligatorisk revision, om man ser på de senaste skatteuppgifterna och de gränsvärden som lagen fastslår. Skatteskulderna i fråga uppgår till 348 miljoner euro”.

Diskussionerna i finska riksdagen gällde bland annat revision och ekonomisk brottslighet. Ekonomiutskottet gjorde ett tillägg till lagen i form av ett uttalande: ”Riksdagen förutsätter att regeringen följer verkningarna av befrielsen från obligatorisk revision ..., om verkningarna är negativa, att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att undanröja dessa.”

Kristdemokraten och revisorn Sari Essayah höll inte med majoriteten i riksdagen och reserverade sig mot beslutet att slopa revisionsplikten i de små företagen. Ett av hennes argument var att slopandet ”ger den grå ekonomin ett större spelrum och försämrar möjligheterna att bekämpa ekonomisk brottslighet”.

Lagen träder i kraft 1 juli 2007.