Innehåll

Balans nr 3 2007

Signifikant samband mellan miljörisk och resultat

En studie från Umeå universitet visar att det finns ett samband mellan miljörisk och finansiellt resultat. Forskarna har undersökt avkastningen i 600 amerikanska företag som ingår i MSCI World Index under de tre senaste åren och kommit fram till att det ger lika bra utdelning att investera i företag med hög miljöprestanda som i företag som inte tar samma miljöansvar. Studien är en del av det Mistrafinansierade forskningsprojektet Sustainable investments som löper mellan 2006 och 2008.

Forskarna har använt sig av GES (Global Ethical Standard) risk rating för att skapa värdepappersportföljer med olika grad av miljörisk. Avkastningen på portföljer med låg miljörisk har sedan jämförts med portföljer med högst miljörisk och då har man funnit ett signifikant samband mellan miljörisk och finansiellt resultat.

Lars G. Hassel är Öhrlings PricewaterhouseCoopers professor i redovisning och revision vid Handelshögskolan, Umeå Universitet och en av två programchefer för projektet. Så här kommenterar han resultaten:

– Studien visar att råavkastningen (ej riskjusterad av kastning) för före tag med högst miljörisk också ger högst avkastning. Detta är helt i enlighet med finansiell teori som säger att hög risk kräver högre avkastning.

Studien visar emellertid att skillnaden mellan hög- och lågriskportföljer försvinner om man går ett steg vidare och prissätter risken.

– Beaktar man risken så finns det ingen skillnad i avkastning, säger Lars G. Hassel.

Resultatet av studien visar alltså att man inte gör en sämre investering om man satsar på aktier i företag med låg miljörisk än om man satsar på aktier i företag med högre miljörisk.

– Det är intressant att marknaden tycks vara medveten om miljörisken och prissätta enligt finansiell teori, säger Lars G. Hassel.

Det finns även annan forskning som visar på liknande samband, exempelvis en holländsk studie från 2006 The Economic Value of Corporate Eco-Efficiency. Studien är gjord av professor Jeroen Derwall m.fl. vid Eras-musuniversitetet i Rotterdam. Studien visar på ett signifikant samband mellan miljöprestanda och företagets ekonomiska värde. Samma forskare presenterade 2005 i tidskriften Financial Analysts Journal resultat som visade att den genomsnittliga avkastningen på en ”grön” portfölj av aktier mellan 1995 och 2003 var 12,2 procent, jämfört med 8,9 procent för en portfölj med företag med sämre miljöprestanda.

Mer information om Sustainable investment research platform finns på <www.sirp.se>.

Pernilla Halling