Balans nr 3 2007

Revision: RS om förstagångsrevisioner och ingående balans

Att beakta vid revision av nystartade aktiebolag, särskilt s.k. lagerbolag framgår att ett särskilt uttalande om detta (Etikregler).

I ett nytt uppdrag att utföra en lagstadgad revision, dvs. vid en s.k. förstagångsrevision av ett igångvarande företag1, har den nya revisorn per definition inte någon historisk kunskap om företaget och dess räkenskaper som bas. Revisorn har alltså inte skaffat sig några revisionsbevis tidigare som stöder de saldon som finns vid början av den period som det nya uppdraget omfattar. Dessa s.k. ingående balanser (IB) baseras på de utgående balanserna (UB) från föregående period och återspeglar konsekvenserna av

  1. transaktioner under tidigare perioder och

  2. de redovisningsprinciper som använts under föregående period.

För att tydliggöra kopplingen till (den näraliggande) historien i ett nytt uppdrag, finns i 2007 års utgåva av RS 709 en ny not till punkt 5SE som uppmärksammar att revisionsberättelsen för ett givet år även omfattar de jämförelsetal som lämnas i årsredovisningen.

Skaffa tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om IB

RS 510 ”Förstagångsrevisioner – ingående balanser” behandlar hur en ny revisor ska förhålla sig till IB när en årsredovisning revideras för första gången eller när årsredovisningen för den föregående perioden reviderades av en annan revisor. Standarden används också för att revisorn ska kunna bli medveten om ansvarsförbindelser och åtaganden som finns vid periodens början.

Det grundläggande kravet är formulerat i standardens punkt 2 och innebär att revisorn måste skaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att

  1. det inte finns några felaktiga uppgifter i IB som väsentligt påverkar innevarande års årsredovisning,

  2. UB från förra året har förts över på ett riktigt sätt eller, vid behov, har justerats samt att

  3. lämpliga redovisningsprinciper har använts konsekvent eller, om de är ändrade, är rätt redovisade och tillräckligt upplysta om.

Vad avgör vad som är ”tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis”?

Graden av tillräcklighet och ändamålsenlighet hos de revisionsbevis om IB som revisorn måste skaffa sig beror på sådana faktorer som

  1. de redovisningsprinciper som företaget tillämpar,

  2. om årsredovisningen för föregående period har blivit föremål för revision och, om så är fallet, huruvida revisionsberättelsen avvek från standardutformningen,

  3. bokföringens karaktär och risken för felaktiga uppgifter i årsredovisningen för innevarande period samt

  4. hur väsentlig IB är i förhållande till årsredovisningen för innevarande period.

Kontakten med den tidigare revisorn

Om årsredovisningen för föregående period granskades av en annan revisor, kan det vara möjligt för den nuvarande revisorn att skaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om IB genom den kontakt med den tidigare revisorn som det är god revisorssed i Sverige att ta.

Om den tidigare revisorns revisionsberättelse för föregående period avvek från standardutformningen beaktar revisorn under innevarande period särskilt den fråga som orsakade denna avvikelse.

Annan granskning för att inhämta revisionsbevis

Om årsredovisningen för föregående period inte har blivit föremål för revision eller om revisorns kontakt med företrädaren enligt ovan inte gett tillräckligt bedömningsunderlag behöver han eller hon utföra någon annan eller kompletterande granskning rörande IB. Vägledning om sådan granskning lämnas i punkterna 9 och 10 i standarden.

Revisionens slutsatser och rapportering

Om revisorn, efter att ha genomfört anpassade granskningsåtgärder, inte kan skaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för IB ska detta påverka utformningen av revisionsberättelsen. Detta gäller också om innevarande år påverkats av felaktiga uppgifter föregående år och/eller av ändrade redovisningsprinciper jämfört med föregående år och dessa omständigheter inte är rätt redovisade och/eller tillräckligt upplysta om innevarande år. Vägledning om revisorns agerande och åtgärder i dessa fall lämnas i punkterna 11 – 14 i standarden. ?

Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR SRS. lars-gunnar.larsson@farsrs.se