Balans nr 3 2007

Kortfattat: Vad gör FAR SRS för SME?

En rad FAR SRS-kommittéer och referensgrupper har bl.a. fått frågan vad de just nu arbetar med som är av särskilt intresse för småföretag.

Detta gör FAR SRS för SME/SMP:

Balans har frågat ett antal kommittéer och referensgrupper inom FAR SRS vad de arbetar med i största allmänhet och vad inom deras område som i synnerhet berör mindre företag och byråer. Flertalet svarade att arbetet med SME-frågor är en naturlig del av arbetet. Nedan har de ändå försökt specificera sitt arbete med frågor som berör mindre företag:

Vilken aktuell SME/SMP-fråga arbetar ni med?

Andra centrala frågor i ert arbete?

Referensgruppen för SME/SMP-frågor

Revisorns roll på den framtida marknaden för redovisning, revision och rådgivning.

Förenkling av redovisningsreglerna för mindre företag.

Referensgruppen för regulatoriska frågor

Revisionsplikten – konsekvenser för SME-företag och förvaltningsrevisionens framtid diskuteras.

Revisionsjäv.

Referensgruppen för hållbar utveckling

Öka medlemmars kunskap om våra frågeställningar – detta gäller för alla typer av företag. Titta på hur FAR SRS samarbete med MER kan användas i revisionsbyråernas kundrelationer.

Samla in information för återkoppling och vidareutveckling av rekommendationen för granskning av hållbarhetsredovisningar och utveckla denna till att omfatta positiva uttalanden.

Utbildningskommittén

Uppdelningen i revisorskategorier är en fråga som tangerar kommitténs ansvarsområde

Irev:s utbildningsprogram diskuteras och avser delvis SME.

Etikkommittén

Oberoendereglerna i kombination med förändring i revisionsplikten bidrar till att Sverige närmar sig situationen i omvärlden. Vi deltar i SME/SMP-arbetet inom FEE och IFAC.

Det sker stora förändringar just nu vad gäller god yrkessed. Vi följer utvecklingen inom standardskrivande. Inom IFAC har SMP-kommittén samma dignitet som övriga standardsetters.

Redovisningskommittén

En viktig fråga är Bokföringsnämndens (BFN) förslag på redovisning i mindre aktiebolag, det s.k. K2, där redovisningskommittén kommer att skriva remissvar.

Andra viktiga frågor är BFN:s kommande förslag för redovisning i större företag – K3, samt IASB:s förslag till standard för SME-företag (IFRS for SMEs). Redovisningskommittén kommer att skriva remissvar.

Revisionskommittén

God redovisningssed i både små och stora företag. Under senaste året har arbetet bl.a. gällt nya prospektrekommendationer, comfort letters och granskning av intern kontroll.

Under 2007 kommer en stor del av arbetet avse intygsprojektet, dvs. alla de olika intyg som en revisorutfärdar i aktiebolag och andra associationsformer.

Skattekommittén

Har definierat ett antal frågeställningar där regelförenkling önskas för mindre företag...

...Detta gäller exempelvis rätt att redo visa moms per kvartal istället för varje månad. Förslaget till förenkling har sänts till skatteförfarandeutredningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...