Balans nr 3 2007

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2006 50

Dispens från budplikt Hebi

Uttalande 2007:02

Dispens från budplikt (Taurus)

Uttalande 2007:03

Dispens från budplikt (Eurovip)

Uttalande 2007:04

Återkallelse av bud (MAN – Scania)

Uttalande 2007:05

Fusion (initiativuttalande)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

To International Auditing and Assurance Standards Board, IFAC

Exposure Draft October 2006, Proposed Redrafted International Standard on Auditing 320 (Revised), Materiality in Planning and Performing and Audit and Proposed Redrafted International Standard on Auditing 450, Evaluation of Misstatements Identified during the Audit

To International Auditing and Assurance Standards Board, IFAC

Exposure Draft October 2006, Proposed Redrafted International Standard on Auditing 260 (Revised), Communication with Those Charged with Governance

Till Konstitutionsutskottet

Riksrevisorernas framställning om vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen (framst. 2005/06:RRS28) Dnr 059-574-2006/07

Till Finansdepartementet

Promemorian Nedsättning av socialavgifter för personer mellan 19 och 24 år, Fi 2006/7310

Till Finansdepartementet

Promemorian Skattelättnader för hushållstjänster (Fi2006/7311)

Till Finansdepartementet

Översyn av filialregeln i 39 a kap. 9 § Inkomstskattelagen (Fi2006/2992)

Till Finansinspektionen

Förslag till nya kapitaltäckningsföreskrifter och föreskrifter om Kreditvärderingsföretag, FI Dnr 06-10718-200

Till Finansdepartementet

Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitamentsprogram (Fi2006/1017)