I promemorian Vissa frågor i stiftelselagen, m.m. (Ds 2007:7) har Justitiedepartementet gjort en översyn av stiftelselagen (1994:1220). Promemorian har nu skickats ut på remiss för synpunkter.

Promemorian innehåller bland annat följande förslag till förändringar:

Alla stiftelser ska vara registrerade i stiftelseregistret och ha ett organisationsnummer. Idag behöver inte mindre stiftelser (under tio basbelopp i tillgångar) vara registrerade. Tillsynen av stiftelser ska fortsättningsvis koncentreras till mellan sex och åtta länsstyrelser i stället för att arbetsuppgiften som idag åligger samtliga länsstyrelser.

En stiftelse blir bokföringsskyldig om värdet av tillgångarna överstiger 1,5 miljoner kronor (idag tio basbelopp; drygt 400 000 kronor). Förslaget får också till följd att endast stiftelser med tillgångar som har ett sådant värde kommer att ha löpande tillsyn. Detta eftersom det bara är bokföringsskyldiga stiftelser som ska skicka sin årsredovisning till tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen.

Offentligt bildade stiftelser (stiftelser bildade av stat eller kommun och stiftelser som förvaltas av en statlig myndighet) ska inte längre vara undantagna från tillsynskravet.

Förslaget innebär att Kammarkollegiet ska kunna pröva begärda ändring av alla föreskrifter i ett stiftelseförordnande (idag gäller detta endast ändamålet och vissa i lagen uppräknade frågor). Möjligheterna att ändra föreskrifter som rör ändamålet utvidgas något – vid ”synnerliga skäl”. Tillsynsmyndigheten ska fatta ett uttryckligt beslut för att en ändring av en mindre väsentlig föreskrift ska bli gällande (idag räcker det att tillsynsmyndigheten inte förbjuder ändringen).

En regel införs också för insamlingsstiftelser att – om det inte strider mot stiftelseförordnandet – minst hälften av insamlingsstiftelsens intäkter ska användas för ändamålet. Ett sådant krav saknas i dag.