Innehåll

Balans nr 4 2007

Noteringar: Förslag till ändringar av stiftelselagen

I promemorian Vissa frågor i stiftelselagen, m.m. (Ds 2007:7) har Justitiedepartementet gjort en översyn av stiftelselagen (1994:1220). Promemorian har nu skickats ut på remiss för synpunkter.

Promemorian innehåller bland annat följande förslag till förändringar:

Alla stiftelser ska vara registrerade i stiftelseregistret och ha ett organisationsnummer. Idag behöver inte mindre stiftelser (under tio basbelopp i tillgångar) vara registrerade. Tillsynen av stiftelser ska fortsättningsvis koncentreras till mellan sex och åtta länsstyrelser i stället för att arbetsuppgiften som idag åligger samtliga länsstyrelser.

En stiftelse blir bokföringsskyldig om värdet av tillgångarna överstiger 1,5 miljoner kronor (idag tio basbelopp; drygt 400 000 kronor). Förslaget får också till följd att endast stiftelser med tillgångar som har ett sådant värde kommer att ha löpande tillsyn. Detta eftersom det bara är bokföringsskyldiga stiftelser som ska skicka sin årsredovisning till tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen.

Offentligt bildade stiftelser (stiftelser bildade av stat eller kommun och stiftelser som förvaltas av en statlig myndighet) ska inte längre vara undantagna från tillsynskravet.

Förslaget innebär att Kammarkollegiet ska kunna pröva begärda ändring av alla föreskrifter i ett stiftelseförordnande (idag gäller detta endast ändamålet och vissa i lagen uppräknade frågor). Möjligheterna att ändra föreskrifter som rör ändamålet utvidgas något – vid ”synnerliga skäl”. Tillsynsmyndigheten ska fatta ett uttryckligt beslut för att en ändring av en mindre väsentlig föreskrift ska bli gällande (idag räcker det att tillsynsmyndigheten inte förbjuder ändringen).

En regel införs också för insamlingsstiftelser att – om det inte strider mot stiftelseförordnandet – minst hälften av insamlingsstiftelsens intäkter ska användas för ändamålet. Ett sådant krav saknas i dag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...