Innehåll

Balans nr 4 2007

Noteringar: Ullberg tar över i Rådet

Redovisningsrådet har omorganiserats och fått namnet Rådet för finansiell rapportering. SSAB:s tidigare vd Anders Ullberg är från 1 april ordförande i denna nya organisation. Anders Ullberg är idag bl.a. ordförande i Boliden och vice ordförande i Tieto Enator.

Rådet verkar inom ramen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Andra organ i gruppen är Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Aktiemarknadsnämnden och tidigare Övervakningspanelen. Den senare har hittills övervakat att de noterade bolagens årsredovisningar överensstämmer med lag och god sed. Panelen har dock avvecklats efter att OMX beslutat att sköta övervakningen i egen regi och ska från 1 juli i år ersättas med ... Ja vaddå?

Rent formellt åligger övervakningen då Finansinspektionen (FI), men lagstiftaren har beslutat att lägga ansvaret för den praktiska övervakningen på börserna – Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market (NGM). Någon slutgiltig organisationsmodell finns inte ännu.

– Förslag till de krav vi ställer på börserna är ute på remiss [från månadssKIftet mars/april], säger Åsa Andersson på FI.

Det gäller övergripande principer för organisation, genomförande och rapportering av övervakning. FI – som nyanställer tre personer för att arbeta med övervakningen – har under hand haft kontakt med börserna.

– Övervakningen kommer att ske i en kombination av egen verksamhet och konsulter, för klarar Anders Ackebo på Stockholmsbörsen.

Han säger att konsulterna i första hand ska svara för IFRS-kunnande.

– Vi har alltid granskat samt liga årsredovisningar i egen regi från ett börsperspektiv. Det kommer vi att göra också i fortsättningen. Skillnaden mot tidigare blir att vi nu kommer att ta hjälp av konsulter för att granska den rent redovisningstekniska delen. Stockholmsbörsen kommer dock att ha det övergripande, sammanställande ansvaret.

Hos NGM förklarar Angelica Olsson, chefsjurist, att diskussionerna pågår om den slutgiltiga övervakningsstrukturen.

– Troligtvis behåller vi externa konsulter som avger rapporter. Men steget är inte så långt för oss eftersom vi aldrig anlitat Övervakningspanelen utan haft två konsulter som granskat bolagens årsredovisningar och avgivit rapporter – en revisor och en redovisningskonsult.

Hon säger att det framför allt är urvalskriterierna som ändras men att den externa granskningen utökas till att omfatta även kvartalsrapporter.

I nästa nummer av Balans kommer FI:s roll som övervakare att närmare beskrivas.