Innehåll

Balans nr 4 2007

SME/SMP-frågor: Tydligt vårtecken!

Ett tydligt vårtecken inom branschen är att Skatteverket har börjat skicka ut det som i lagstiftningen omnämns som allmänna respektive särskilda självdeklarationer men som i praktiken går under benämningen inkomstdeklarationer.

Det arbete som tidigare var koncentrerat till årets tre första månader sker numera i huvudsak från början av april till mitten av juni.

Mycket av arbetet underlättas numera genom kontrolluppgifter samt att många aktie- och fondförvaltare har ändamålsenliga program som håller reda på anskaffningsvärden m.m. åt sina kunder. Trots detta är en av de vanligaste orsakerna till att det ställs skadeståndskrav på revisorer just fel i inkomstdeklarationerna. Orsaken ligger sannolikt inte i kompetensbrist hos de som biträder vid upprättandet av inkomstdeklarationerna utan beror säkert i de flesta fall på en kombination av slarv och bristfälliga rutiner.

Det måste finnas rutiner inom byrån som förebygger fel i inkomstdeklarationerna. Rutinerna kan med fördel baseras på att man inom byrån tydliggör ett antal situationer då en inkomstdeklaration alltid ska kvalitetssäkras av någon kvalificerad medarbetare. Exempel på sådana situationer kan vara att det under året skett; ägarförändringar, ackordsuppgörelser, försäljningar av aktier och andelar eller fastigheter m.m.

Det kan även finnas anledning att kvalitetssäkra inkomstdeklarationer som har inrullade underskottsavdrag eller har reaförluster i den s.k. ”aktiefållan”.

Samla de medarbetare som är involverade i processen och diskutera hur ni bör arbeta för att minimera riskerna inom byrån. Överväg alltid att vid oklarheter lämna s.k. ”öppna yrkande” för att på så sätt undvika risken för skattetillägg.

En viktig del i riskhanteringen är att arbetet som utförs dokumenteras, i vart fall då arbetet som utförs ska kvalitetssäkras enligt ovan beskrivna situationer.

FAR SRS uttalande ”Biträdes ansvar vid upprättande av självdeklaration” (Samlingsvolymen del 2 s. 245) kan vara till god hjälp för att lägga upp eller stämma av befintliga rutiner. Uttalandet lämnar riktlinjer om hur uppdraget ska preciseras mellan den skattskyldige och biträdet, om hur granskning och rimlighetsbedömning av materialet bör ske och om hur biträdet bör ställa sig till tveksamheter och felaktigheter som kan uppkomma i arbetet.

Av uttalandet framgår vidare bl.a. att klienten ska upplysas om dennes primära ansvar för att inkomstdeklarationen är riktig och vid felaktigheter riskerar skattetillägg eller åtal för skattebrott. Denna upplysning bör vara skriftlig. FAR SRS har tagit fram ett förslag på hur en sådan skrivelse till klienten kan utformas. Förslaget finns att tillgå för medlemmarna på FAR SRS hemsida under hjälpredan/checklistor.

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...