Innehåll

Balans nr 4 2007

Redovisning: Förenkling av redovisningsregler på gång

Mycket håller på att hända när det gäller redovisningsutvecklingen för de icke-noterade företagen. Internationellt förs diskussioner, bland annat inom EU, om hur förenklingar ska ske. EU har som mål att fram till år 2012 minska företagens administrativa börda med 25 procent, eller som framgår av pressmeddelandet från EU-kommissionen den 24 januari 2007 ”Unnecessary burdens on businesses”. Arbetet med förenklingar för företagen pågår också inom regeringskansliet.

Bokföringsnämnden beslöt redan för några år sedan att en förenkling av det befintliga regelverket var på sin plats. Detta beslut togs efter instruktioner från regeringen. Beslutet innebar att Sveriges företag delades upp i fyra olika kategorier. Dessa kategorier benämns K1, K2, K3 samt K4. Under Bokföringsnämndens hatt ligger K1, K2 och K3. K4 definieras som de företag som redovisar i enlighet med IASB:s regelverk avseende sin koncernredovisning och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer RR 30:06 samt RR 32:06 i juridisk enhet.

Kategori ett (K1) är små företag som har en nettoomsättning som understiger tre miljoner kronor och som inte ska upprätta en årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen. Kategori två (K2) är de så kallade 50/25/50-företagen (dvs. de företag som enligt årsredovisningslagen är mindre företag). Dessa företag kan inte upprätta ett förenklat årsbokslut enligt bokföringslagen utan ska minst upprätta ett årsbokslut eller i många fall en årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen. Kategori tre (K3) är de företag som definieras som större företag enligt årsredovisningslagen, med andra ord företag som inte är 50/25/50-företag och som ska upprätta en årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen.

K1

Regelverken för dessa företag är tänkta att harmonisera med skattelagstiftningen. Här går Bokföringsnämnden mot förenkling och inte mot att utveckla redovisningen. Anledningen är att intressenterna för denna kategori av företag är ytterst få, oftast är det enbart företagsledaren och Skatteverket. Varför då kräva ett sofistikerat regelverk för dessa små företag? Så som utvecklingen har varit under de senaste åren med Bokföringsnämndens arbete med att anpassa Redovisningsrådets rekommendationer till icke-noterade företag, dock ibland med undantag för de små enskilda näringsidkarna, har det inneburit att internationella redovisningsregler har gällt för små icke-noterade företag i Sverige, i viss förenklad form. Förenklingen har oftast varit i form av minskade upplysningar samt vissa schabloniseringar vid värdering. Bokföringsnämnden har givit ut ett regelverk för enskilda näringsidkare som tillhör kategori ett och som enligt bokföringslagen kan upprätta ett förenklat årsbokslut. Det finns dock andra företagsformer som även ingår i denna kategori, exempelvis små handelsbolag vars delägare är fysiska personer och som har en omsättning som understiger tre miljoner. När det gäller dessa företag kan de inte redovisa i enlighet med det regelverk som getts ut av Bokföringsnämnden för enskilda näringsidkare utan måste, trots att de kan upprätta ett förenklat årsbokslut, hämta vägledning ur Bokföringsnämndens andra allmänna råd vid upprättandet av det förenklade årsbokslutet. Bokföringsnämnden avvaktar förändringar i skattelagstiftningen innan ett regelverk för andra företag än enskilda näringsidkare kan skrivas.

K2

En första omgång av detta regelverk för de mindre aktiebolagen har varit ute på remiss. Bearbetning har skett efter remissomgången och regelverket har återigen sänts ut på remiss. Den något annorlunda remissomgången kommer sig av att Bokföringsnämnden fann det ytterst angeläget att höra remissinstanserna på ett tidigt stadium. Mycket har orsakat debatt i K2-regelverket. En fråga som debatterats är varför inte aktivering av internt genererade immateriella anläggningstillgångar tillåts i K2-regelverket? Förklaringen är: av de aktiebolag som finns i Sverige idag och som skulle kunna omfattas av regelverket har bara fyra procent någon form av immateriella anläggningstillgångar. Att aktivera internt genererade immateriella anläggningstillgångar kräver mycket av företaget avseende bedömning av framtida ekonomiska fördelar, att företaget har finansiering att färdigställa tillgången samt möjlighet att mäta de utgifterna. Vid en bedömning av tillgångens värde hamnar företaget automatiskt i situationen att mäta framtida kassaflöden vid en nedskrivningsprövning och då faller de förenklingsregler som återfinns i K2-regelverket avseende nedskrivningar.

Bokföringsnämndens målsättning är att detta regelverk ska träda ikraft den 1 januari 2008 och då tillsammans med regelverket för K3.

K3

Bokföringsnämnden arbetar för närvarande med att ta fram detta regelverk. Regelverket baseras på Redovisningsrådets rekommendationer RR 1 till RR 29 med några undantag. De grundläggande principerna för tillgång och skuld som återfinns i IASC:s (International Accounting Standards Committee) föreställningsram kommer vi att återfinna i detta regelverk. Regelverket kommer också att förenklas jämfört med Redovisningsrådets rekommendationer. Det kommer inte heller att vara helt i linje med IASB:s (International Accounting Standards Board) SME-projekt. Låt mig få återkomma om detta regelverk i nästa krönika.

Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor på KPMG Bohlins. caisa.drefeldt@kpmg.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...