Balans nr 4 2007

Färre avlägger revisorsprov

Revisorsnämnden redogör för verksamhet och resultat år 2006

Revisorsnämnden (RN) lämnade nyligen till regeringen sin årsredovisning för år 2006 och sitt budgetunderlag för år 2007. RN redovisar minusresultat i första hand därför att allt färre avlägger provet för revisorsexamen. Liksom tidigare är tillsyn RN:s viktigaste uppgift. Peter Strömberg kommenterar här verksamheten och tar även upp frågor av mer allmänt intresse.

Revisorsnämnden (RN) gick med förlust 2006. Resultatet blev minus 297 000 kronor. Senast RN redovisade negativt resultat var år 2002. Sedan provet för revisorsexamen blev obligatoriskt år 2003 har RN redovisat högre intäkter än kostnader. Överskotten har varierat stort under dessa år men har alltid hänfört sig till examinationsverksamheten och har i princip haft sin förklaring i hur många som har deltagit i proven. Detta år har antalet tentander minskat med 83 stycken jämfört med år 2005, vilket bara det medför en intäktsminskning med cirka 1,3 miljoner kronor. Det är svårt, på gränsen till omöjligt, att få en riktigt välgrundad uppfattning om antalet tentander i kommande prov. De kontakter vi har haft med revisorsbranschen pekar dock på ett fortsatt lågt provdeltagande under 2007 och 2008. Om antalet tentander minskar så får det genomslag även på andra intäkter för RN. Således måste vi, om trenden står sig, räkna med färre ansökningar om godkännande och att antalet revisorer som betalar årsavgift minskar. RN räknar således sammantaget med ett avsevärt intäktsbortfall under de närmaste åren.

Samtidigt har kostnaderna för examinationsverksamheten varit mycket högre än förra året. Detta hänger till större del samman med sådana speciella förhållanden under år 2006 som inte kommer att bestå i framtiden. Det finns således utrymme för kostnadsminskningar på det området under nästa år. De övriga verksamhetsgrenarnas intäkter och kostnader kan man säga ligger i balans och har gjort det under de senaste åren. Trots detta kommer RN:s verksamhet under 2007 och 2008 förmodligen att gå med förlust.

RN har under året i medeltal haft 20 anställda personer som utväxlat 19 årsarbetskrafter. Vid årsskiftet var 21 personer anställda. Under året inleddes en generationsväxling inom verksamhetsgrenarna Examination och Godkännande/auktorisation/registrering och två jurister slutade. 2006 blev därför ett år då inte mindre än fyra nya medarbetare började sin anställning hos RN. Personalstyrkan är nu stabil och har visat avsevärd slagkraft på hela myndighetens arbetsområde.

Examination, godkännande och auktorisation

Examensprov har genomförts i maj och december i Stockholm och Göteborg. Decemberprovet för revisorsexamen kunde också skrivas i Malmö. Antalet tentander och godkända framgår av tabell 1; nedan. Som redan har sagts har antalet tentander minskat kraftigt i jämförelse med förra året.

Allting är dock inte dystert när det gäller examinationsverksamheten. Höstprovet för revisorsexamen visade ett utmärkt resultat. Sextio procent av tentanderna klarade provet, vilket ger ett genomsnitt för årets båda prov för revisorexamen på cirka 53 procent vilket är lite bättre än föregående år. När det gäller proven för högre revisorsexamen ligger andelen godkända på knappt femtio procent för hela året, vilket är i linje med hur det sett ut sedan 2003.

Ambitionen att andelen som klarar proven ska vara runt sextio procent utan att proven generellt blir lättare bör ligga fast. Som jag skrev för ett år sedan krävs åtgärder av många slag för att nå dit. Examensrådet och RN:s medarbetare har under året haft kontakter och möten med branschföreträdare, de större byråernas utbildningsansvariga och övriga utbildningsarrangörer för att diskutera proven, deras innehåll och utformning och förberedelser för proven. Härigenom får RN värdefulla synpunkter som leder till förbättringar av proven. Sådana kontakter har bl.a. lett till att skrivningstiden förlängdes från och med vårprovet 2005. Examensrådet ser just nu över sina arbetsmetoder och sina former för samarbete med provkonstruktören.

2006

2005

2004

Antal tentander

Revisorsexamen

Högre revisorsexamen

Revisorsexamen

Högre revisorsexamen

Revisorsexamen

Högre revisorsexamen

Totalt

319

95

357

140

339

108

Med godkänt resultat

172

47

178

 63

172

 51

Tabell 1, deltagare och resultat i proven 2004–2006.

Tillsyn

RN bedriver sin tillsyn genom att handlägga s.k. disciplinärenden som kan initieras genom anmälningar, genom uppsökande verksamhet, främst den systematiska uppsökande tillsynen (SUT), och genom att RN tar andra tillsynsinitiativ som kan leda till disciplinärenden. RN bedriver vidare tillsyn genom kvalitetskontrollverksamheten och genom att lämna förhandsbesked i frågor om revisorers oberoende. Tillsynsverksamheten är precis som tidigare år den dominerande arbetsuppgiften. Under året har drygt 75 procent av den totala arbetstiden och 60 procent av de totala kostnaderna lagts ned på tillsynen.

Kvalitetskontroll

En av RN:s tillsynsuppgifter består i att kvalitetssäkra den löpande kvalitetskontroll som FAR SRS utför av sina ledamöter. Antalet sådana kontroller och antalet revisorer som antingen underkänts eller vägrat underkasta sig kvalitetskontrollen ser man i tabell 2; nedan.

RN har under året kvalitetssäkrat 18 av FAR SRS genomförda kontroller, av dessa var fyra systemkontroller av revisionsbyråer, däribland en av de största. Som RN har rapporterat till FAR SRS har dessa kontroller utförts på ett i allt väsentligt bra sätt. RN och organisationen har med ledning av vad RN funnit i sin kvalitetssäkring gemensamt identifierat några områden inom vilka avtalet behöver förtydligas och metodiken behöver utvecklas. Arbetet med detta har inletts.

I förra årets artikel redogjorde jag närmare för hur RN handlägger de ärenden som öppnas genom att FAR SRS anmäler att en revisor inte har godkänts i kvalitetskontrollen. Under året har sex disciplinärenden öppnats med anledning av sådana anmälningar.

RN genomför också löpande kvalitetskontroll över de revisorer som inte är anslutna till FAR SRS. Den kontrollen går till på samma sätt som om den vore genomförd av organisationen. RN anlitar samma kvalitetskontrollanter, de följer samma metod och tar samma arvode som vid organisationens kontroll. För den kontrollerade revisorn blir alltså både kontrollens inriktning, omfattning och kostnad densamma som om kontrollen skulle ha skett genom FAR SRS. Under året har arbetet med att kvalitetskontrollera dessa revisorer kommit igång på allvar. Det rör sig inte om fler än ett hundratal, så RN inledde 25 sådana kontroller under år 2006. Av de berörda revisorerna har två beviljats inträde i FAR SRS och sex har avsagt sig eller inte förnyat sitt godkännande eller sin auktorisation under resans gång. Av dem som genomfört kvalitetskontrollen har elva slutligen godkänts, fem har underkänts och en kontroll är ännu inte klar. Av dem som godkänts har sex inte haft några anmärkningar från kontrollanten medan fem har godkänts trots konstaterade mindre brister.

Disciplinärenden

Disciplinärendena är en viktig del av tillsynsverksamheten. Ett disciplinärende öppnas som regel om en anmälan kommer in eller om RN själva finner att omständigheterna i t.ex. ett SUT-ärende eller ett kvalitetskontrollärende är sådana att utredningen visar att en disciplinär åtgärd skulle behöva meddelas. Om man först ser till statistiken så ligger antalet avgjorda disciplinärenden över antalet öppnade, se tabell 3; ovan. Just år 2006 skulle det motsatta förhållandet vara uppseendeväckande eftersom antalet öppnade ärenden är förhållandevis litet.

Antal ärenden i balans vid årets utgång visar hur många ärenden som ligger öppna och inte är avgjorda vid årsskiftet. I tabell 4 redovisas hur många tillsynsärenden som var balanserade den 31 december senaste tre åren.

Kvalitetskontroll

2006

2005

2004

Antalet kontroller

320

305

235

Antal underkända revisorer

  7

  7

  8

Revisorer som vägrat genomgå kontroll

  1

  5

  0

Tabell 2, kvalitetskontrollen 2004–2006.

2006

2005

2004

Öppnade

113

150

164

Avgjorda

139

164

130

Tabell 3, antal öppnade och avgjorda diciplinärenden 2004–2006.

2006

2005

2004

Diciplinärenden

 94

126

145

SUT-ärenden

 19

 26

 21

Totalt

113

152

166

Tabell 4, antal tillsynsärenden i balans vid utgången av år 2004–2006.

Det är naturligt att ärendebalansen minskar när skillnaden mellan öppnade och avgjorda ärenden är stor som fallet var år 2006. Målsättningen är att antalet balanserade ärenden inte ska visa en uppåtsträvande kurva, sett över tiden. Under 2000-talet har totalsiffrorna före år 2004 varierat mellan drygt 140 och knappt 170. Även om balanserna skulle öka något nästa år är trenden ändå neråtgående. Det är bra eftersom det innebär att det finns utrymme att korta handläggningstiderna.

Som framgått nyss hade RN en markant nedgång av antalet öppnade disciplinärenden under 2006. Tabell 5 (på nästa sida) visar hur detta antal tett sig under de senaste tre åren och även varifrån de öppnade ärendena har kommit.

I tabellen kan man se att anmälningarna från Skatteverket och klienter har minskat stadigt under de tre senaste åren. När det gäller klienterna kan det vara konjunkturberoende, i goda tider minskar benägenheten att ”klaga”. Skatteverkets anmälningar har gått ner, och det går inte att spåra någon särskild orsak till detta. År 2003 anmälde skattemyndigheterna lika många ärenden som år 2006. Samma mönster kan skönjas när det gäller de egeninitierade ärendena; år 2003 initierade RN på egen hand lika många ärenden som år 2006. Totalt öppnades lika många ärenden år 2003 som år 2006. Man kan inte göra annat än konstatera att antalet ärenden varierar över åren. Något som dock inte varierar särskilt mycket över åren är antalet disciplinära åtgärder; se tabell 6 på sidan 35.

Det totala antalet beslutade disciplinära åtgärder ligger på ungefär samma nivå, kanske med en något ökande trend de två sista åren (år 2002 och 2003 var antalet omkring 50). Vad man kan se tydligt är att varning med straffavgift i praktiken håller på att utmönstras ur systemet. Som jag nämnde redan förra året är detta en fullt medveten åtgärd från RN:s sida som har till syfte att göra det disciplinära förfarandet och åtgärdsvalet mindre straffrättslikt. Vi ser också att antalet upphävanden har gått ned. Tyvärr är det knappast något bestående utan beror förmodligen främst på tillfälligheter.

Andelen disciplinärenden som avskrivs har under de senaste åren hållit sig konstant runt 6$ procent. Siffran är i år något lägre, cirka 58 procent. Har RN blivit strängare? Jag tror inte det. Underlaget är för litet för att dra någon sådan slutsats. Antalet överklagade beslut ligger på samma nivå som förra året.

Systematisk och uppsökande tillsyn, SUT

RN har öppnat 38 SUT-ärenden och avslutat 45 stycken under år 2006. SUT-verksamheten har varit lyckad, både när det gäller kvantiteten och kvaliteten. Antalet revisorer som inte är med i FAR SRS är, som nämnts ovan, inte fler än ett hundratal och är fr.o.m. 2006 föremål för RN:s egen kvalitetskontroll. Det tidigare helt dominerande SUT-projektet som tog sikte på dessa revisorer har därför gått in i något av en avvecklingsfas.

Under året har vi fortsatt att följa upp de revisorer som tidigare har fått allvarligare disciplinpåföljder och vi har också startat ett nytt projekt som gäller revisorer med ett stort antal uppdrag. Det sistnämnda projektet ger anledning till oro. Det syns inte i årsredovisningen för 2006, men arbetet i början av 2007 tyder på en mycket hög andel ärenden där upptäckta revisionsbrister leder till att SUT-ärendet måste överföras till ett disciplinärende.

I förra årets artikel redogjorde jag kort för RN:s SUT-projekt som tar sikte på stora revisionsbyråer. Detta har fortsatt under 2006 och kommer att vara ett viktigt inslag i RN:s tillsyn också i framtiden. RN inriktar sig på byråernas organisation för att säkerställa kvaliteten i revisionen av sådana företag som är noterade på en marknadsplats. Genom undersökningen har RN skaffat sig ökad kunskap om hur RS (revisionsstandard i Sverige) har genomförts i byråernas revisionsmetodik, hur byråerna löpande genomför sin övergripande kvalitetskontroll och kontrollerar revisionskvaliteten i uppdragen. Vidare har RN skaffat sig en bild av hur prövningen sker vid antagande och förnyelse av revisionsuppdrag med tillämpning av RS 220, samt hur byråernas rutiner för att säkerställa revisorns oberoende enligt revisorslagen fungerar praktiskt. Projektet omfattade inledningsvis de fyra största revisionsbyråerna vilka granskades under 2005 och början av 2006. Under 2006 har RN dels följt upp undersökningen beträffande några av de fyra största och dels inlett motsvarande undersökning av de tre byråer som storleksmässigt ligger närmast under dessa. I skrivande stund har ärendena avslutats beträffande två av de sistnämnda.

RN har genomfört undersökningarna i två led. Först har byråns övergripande system för genomförande av revisionsmetodiken, kvalitetskontroll, risk management och oberoende granskats och utvärderats. Sedan har tre revisionsuppdrag avseende noterade bolag studerats hos varje byrå. Byrån har valt ut ett av dessa för att praktiskt demonstrera revisionsmetodiken och RN har valt ut de två andra.

RN har konsekvent valt att granska svårreviderade uppdrag. Det har rört sig om bolag som domineras av en begränsad ägarkrets, eller utvecklingsbolag med initialt låg intjäning och högt kapitalbehov eller bolag nyligen noterade på mindre marknadsplatser, eller en kombination av dessa faktorer. Skälet till detta ganska ”elaka” urval är att det ger en god bild av hur väl revisionsbyrån lyckas med sina ambitioner, att följa RS även under svåra och säregna förhållanden, att granska följsamheten med god redovisningssed och särskilt IFRS när den standarden ska tillämpas, att granska hur andra specifika regler för noterade företag följs och att upprätthålla en god intern kvalitetskontroll av sina revisionsinsatser i de mer komplicerade uppdragen. RN:s undersökning av revisionen i enskilda uppdrag har varit översiktlig. Både RN och de berörda byråerna har ändå kunnat konstatera att de uppdragskategorier som RN har valt att granska innehåller en rätt så hög revisionsrisk. Några av de sålunda granskade revisionsuppdragen har blivit föremål för särskild uppföljning från RN:s sida. RN kommer att i framtiden fortsätta att granska den typen av revisionsuppdrag hos alla berörda revisionsbyråer.

Projektet fortsätter under år 2007 med de revisionsbyråer vilka har uppdrag i noterade bolag och inte har granskats, samt med uppföljningar av dem som redan har granskats.

En fråga som kommer att följas upp hos alla granskade byråer är deras dokumentation av oberoendeanalysen när rådgivning lämnats till en revisionsklient utanför revisionsuppdraget. De nu beskrivna granskningarna har hittills inte föranlett RN att öppna något disciplinärende.

Anmälare

2006

2005

2004

Egeninitierade

 26

 38

 39

varav från SUT

(13)

(14)

(13)

resp. kvalitetskontroll)

( 6)

( 7)

( 8)

Skatteverket

 33

 42

 52

Klient

 18

 33

 45

Övriga (Ekobrottsmyndigheten, kronofogden m.fl.)

 36

 37

 28

Totalt

113

150

164

Tabell 5, öppnade disciplinärenden 2004–2006.

Handläggningstider m.m.

I årsredovisningen kan man se att RN under 2006 har handlagt och avslutat en större andel äldre disciplinärenden med lång handläggningstid än året dessförinnan. Vi har kunnat rensa i botten och det har fortsatt även i början av detta år. Ett antal riktigt gamla ärenden har nu kommit i position att kunna avgöras. Regleringsbrevet, dvs. regeringens instruktion om hur vi ska bedriva verksamheten under året, skärper kraven på genomströmningshastighet fr.o.m. år 2007. Det är utmärkt, målen får inte vara för lätta att uppfylla. Om ett år vet vi om vi har lyckats leva upp även till de skärpta kraven.

Den internationella verksamheten

Det åttonde bolagsrättsliga direktivet trädde i kraft under sommaren 2006 vilket gör att själva förhandlingsarbetet är avklarat. Jag kommer inte att gå in på direktivet och dess genomförande i Sverige i detta sammanhang. En utredning är tillsatt som leds av justitierådet Bo Svensson. Mina och mina medarbetares tankar och funderingar kring direktivet och dess införande i Sverige finns i en artikel i Balans nummer 1, 2006.

Det internationella arbetet i direktivets skugga pågår för fullt. RN deltar aktivt i EGAOB som är EU:s arbetsgrupp för medlemsländernas tillsynsorgan. Gruppens uppgift är att bereda vägen för ett effektivt samarbete mellan dessa myndigheter. En av RN:s medarbetare ingår i den s.k. ISA subgroup, vilken bereder kommissionens arbete med införande inom EU av den internationella revisionsstandarden, ISA. Förra året trodde jag att det internationella arbetet skulle domineras av att få till stånd ett bilateralt avtal mellan RN och det amerikanska revisorstillsynsorganet PCAOB. Vi har vidtagit en del åtgärder på den vägen, men dessbättre har kommissionen och PCAOB träffat en principöverenskommelse om att sluta ett samarbetsavtal som kommer att gälla för hela unionen. Innan detta är klart finns det skäl att vila på hanen och inte sätta igång direkta bilaterala förhandlingar. Kontakter ska naturligtvis upprätthållas. Vid ett möte i Paris i september 2006 bildades The International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR). Här möts tillsynsmyndigheter från alla delar av världen för att diskutera gemensamma angelägenheter.

I årsredovisningen rapporterar RN till regeringen bl.a. sina iakttagelser om speciella problem inom branschen och om revisionskvalitet. När det gäller revisionskvaliteten konstateras att den generellt sett är mycket god och att det är en försvinnande liten andel av alla revisorer som blir föremål för disciplinåtgärder. Det rör sig om 1,4 procent och den siffran ligger stadigt på den nivån oavsett variationer i antalet inkommande och öppnade ärenden.

Disciplinär åtgärd

Godkända revisorer

Auktoriserade revisorer

Revisionsbolag

Totalt

2006

Upphävande

 4

 1

0

 5

Varning samt straffavg.

 0

 0

0

 0

Varning

19

18

0

37

Erinran

 4

12

0

16

Totalt

27

31

0

58

2005

Upphävande

 9

 3

0

12

Varning samt straffavg.

 1

 0

0

 1

Varning

13

15

0

28

Erinran

 9

 8

1

18

Totalt

32

26

1

59

2004

Upphävande

 6

 2

0

 8

Varning samt straffavg.

 4

 0

0

 4

Varning

14

 7

0

21

Erinran

 8

 5

0

13

Totalt

32

14

0

46

Tabell 6, disciplinära åtgärder 2004–2006.

Peter Strömberg, direktör Revisorsnämnden