Innehåll

Balans nr 4 2007

Skatt: Knivigt veta om verksamheter är ”samma eller likartade”

Utomståenderegeln är fortfarande högaktuell för våra fåmansföretagare. Som tidigare kan den tillämpas av ägare i fåmansföretag som är verksamma ”i betydande omfattning” i fåmansföretaget. Kortfattat kan sägas att för att utomståenderegeln i inkomstskattelagen (IL) 57 kap. 5 § ska kunna gälla krävs att någon/några ”utomstående” äger minst cirka 30 procent av aktierna i bolaget och har samma rätt till utdelning m.m. Är dessa förutsättningar uppfyllda blir följden att ingen av ägarna beskattas enligt de så kallade 3:12-reglerna. Bland annat blir då ingen del av utdelning eller kapitalvinst beskattat med 20 procent.

I stället beskattas all utdelning och kapitalvinst med 25 procent. Den stora fördelen med detta är att något tak inte finns utan oberoende av beloppets storlek blir skattesatsen då alltid 25 procent.

Ett bekymmer, bland flera, finns dock i lagtextens uttryck ”som bedriver samma eller likartad verksamhet” (57 kap. 4 §). Driver den som ska betraktas som utomstående ägare samma eller likartad verksamhet i ett annat fåmansföretag, där han varit verksam i betydande omfattning, i år eller något av de senaste fem åren, kan han inte betraktas som utomstående.

Redan här inser man att uttrycket i rubriken blir av intresse. Regelverket har förändrats över åren. Den senaste ändringen av utomståenderegeln gjordes i prop. 2001/02:46. Praxis före 2002 gäller därför inte längre i alla delar. Uttrycket ”samma eller likartad verksamhet” ändrades dock inte.

Hur ska man då tolka begreppet ”samma eller liknande verksamhet”?

Det verkar som om ingen är riktigt säker. Till följd av främst uttalanden i några regeringsrättsdomar anser vissa att för att det ska kunna vara samma eller likartad verksamhet krävs att en verksamhet har delats och någon del har flyttats till ett annat bolag (ägaren var verksam i betydande omfattning). Endast då skulle det vara aktuellt att bedöma om det är samma eller likartad verksamhet i bolagen. Andra tycker att en sådan tolkning gör livet alltför enkelt.

Frågan har varit uppe i några domar. I domen RÅ 1999 ref. 28 ansåg Regeringsrätten (RR) till exempel att två företag, med samma ägare, som båda bedrev värdepappersrörelse inte bedrev samma eller likartad verksamhet. Här hänvisade RR bland annat till frågan om uppdelning av verksamhet (se även nedan). I RÅ 1997 ref. 48 II anges att i förarbetena till då gällande regler framhölls att regeln/uttrycket kan ha betydelse exempelvis i ett inledningsskede när verksamhet påbörjats i ett nytt företag. En fastighet använd i rörelsen flyttades i detta fall från ett bolag till ett annat nybildat bolag (NYAB), med samma ägare. Verksamheten i NYAB ansågs vara samma eller likartad. Fastigheten skulle även efteråt användas i rörelsen. I RÅ 1997 ref. 48 I ansåg regeringsrätten att överlåtelse av en värdepappersförvaltning till ett NYAB med samma ägare, till underpris, också innebar att NYAB efter överlåtelsen bedrev samma eller likartad verksamhet. I båda fallen var ägarna verksamma i ursprungsbolagen men inte i NYAB. Likaledes hänvisade skatterättsnämnden (förhandsbesked) i båda fallen till prop. 1995/96:109 sidan 88 och att problemet bara rör sådan verksamhet som ligger inom ramen för en tidigare av aktieägaren/närstående bedriven verksamhet. Två skiljaktiga ledamöter hänvisade till specialmotiveringen i nämnda proposition och uttrycket att regeln kan ha betydelse exempelvis i inledningsskedet när verksamhet påbörjas i ett nytt företag.

Uttrycket ”samma eller likartad verksamhet” har alltså i lagtexten inte ändrats, i vart fall inte sedan 1995! Har innebörden?

Ändringarna i 57 kapitlet år 2001 hade som syfte att se till att regeringsrättens tolkningar rörande bolag ägda av utländska och svenska fåmansföretag inte skulle bli gällande praxis. Omformuleringar skedde i lagtexten för att stoppa detta men några ändringar av tolkningen av ”samma eller liknande verksamhet” framfördes inte i proposition eller lagtext. Det är som vanligt frustrerande när det används uttryckssätt som inte närmare definieras. Det blir inte bättre av att uttrycken ganska ofta framkastas utan närmare precisering av varför eller varför inte verksamheterna är samma eller likartade.

Slutsatsen blir – dock utan hundraprocentig säkerhet – att för att verksamheterna i två eller flera bolag ska vara samma eller likartade (varför båda dessa uttryck?) krävs att de någon gång, på något sätt, har varit delar av verksamheten i ett och samma bolag.

Slutligen ställer jag mig frågan – bedriver jag, som normalt sysslar med skattekonsultverksamhet, samma eller likartad verksamhet nu när jag författar denna artikel – dvs. i inkomstskattelagens mening?

Kurt Rengholt är skattekonsult och arbetar hos Lindebergs Grant Thornton. Han är medlem i FAR SRS skattesektion. Olika medlemmar i skattesektionen skriver i varje nummer av Balans under denna vinjett.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...