Balans nr 5 2007

Ett samtal: Revisorns åsikt är viktig

Erfarenhet från revisionsbranschen en stor tillgång för riskkapitalist

Många mindre företag med tillväxtpotential behöver ett inflöde av kapital för att kunna utvecklas och växa. Då kan ett riskkapitalbolag vara en del av lösningen. Helena Carlsson som är investment manager på riskkapitalbolaget Novax berättar att hon gärna rådfrågar revisorn i de företag som bolaget investerat i.

Helena Carlsson är investment manager på Novax som är ett riskkapitalbolag inom Axel Johnson Gruppen och inriktar sig på investeringar i tillväxtföretag. Novax investerar främst i konsumentdrivna verksamheter med en tydlig tillväxtstrategi. Exempel på investeringar är Filippa K, DesignTorget, WeSC och Murlyn Music Group.

Helena Carlsson berättar att det händer att revisorn involveras i frågor som rör arbetet med att utveckla de bolag som Novax investerar i. Hon ser också till att ha en löpande kontakt med bolagens revisorer.

– Vi rådfrågar revisorn när det gäller frågor som har med det finansiella och med skatter att göra, som vilka lagar och regler som gäller. I speciella situationer, exempel vis när det handlar om nyemissioner, försäljningar, förvärv etc. så är revisorn ett bra stöd. Vi kan få svar på vad som är möjligt att göra och vad som kan vara mest effektivt, säger Helena Carlsson.

I själva investeringsprocessen har hon dock mycket begränsade kontakter med bolagens revisorer.

– Däremot tar vårt due diligence team alltid kontakt med revisorn och hör vad han eller hon har för slutsatser kring sin revision av bolaget.

Due diligence-teamet analyserar risker och möjligheter vid företagsköp och tar fram underlag för investeringsbedömningar. Detta kan exempelvis vara lönsamhetspotential, kapitalbehov, konkurrenssituation, avtalssituation och övriga faktorer som påverkar värderingen och bedömningen av ett bolag.

Generellt har Helena Carlsson goda erfarenheter av revisorerna och deras arbete, särskilt när det uppstår svåra situationer och komplicerade frågor i bolagen. Det finns dock undantag.

– Vi har stött på bolag där revisorn inte har gjort sin revision överhuvudtaget men ändå skrivit på årsredovisningen. Det är tråkigt. Men som tur är har vi varit ganska förskonade från sådana problem.

Erfarenhet från revisionsbranschen

Helena Carlsson har själv ett förflutet inom revisionsbranschen. Efter examen arbetade hon som revisorsassistent på KPMG och därefter som konsult inom transaction services på KPMG där hon bland annat utförde konsultuppdrag åt Novax. Erfarenheterna av revisionsarbete ser hon som en tillgång i sitt nuvarande arbete.

– I investeringsprocessen har jag nytta av att kunna redovisning och känna till vilka transaktioner som föregår olika poster i resul tat- och balansräkningen. Jag kan snabbt bilda mig en uppfattning och kan se om det är något som inte hänger ihop. Det innebär en trygghet, säger hon. Ur ett ägarstyrnings- eller styrelseperspektiv har jag nytta av att genom revisionen ha kartlagt processer och arbetat med intern kontroll och verksamhets uppföljning. Bolag som växer snabbt behöver oftast hjälp med att sätta strukturer i sin verksamhetsuppföljning och rapportering.

Revisorn har som bekant två roller; kontrollant och rådgivare. Helena Carlsson anser att båda rollerna är viktiga, men hon betonar vikten av en väl fungerande kontrollfunktion.

– Det är viktigt med en oberoende kontrollerande funktion, även om styrelse och vd har yttersta ansvar för den finansiella informationen. Det förutsätts i så många situationer att informationen från bolagen är genomgången och korrekt, säger Helena Carlsson.

Vad anser du om att revisionsplikten för små aktiebolag ska slopas?

Helena Carlsson menar att revision är en förutsättning för att banker och riskkapitalbolag ska investera i ett bolag. Hon säger att Novax kommer att kräva det.

– Jag tror att många av de bolag som inte omfattas av revisionsplikten även i fortsättningen kommer att ha revision. De kommer att tvingas att ha det om de vill få in kapital.

Novax har mandat att investera totalt 300 miljoner kronor. I dagsläget har bolaget investerat 180 miljoner kronor i olika bolag.

Det finns alltså ett ganska stort utrymme för nya investeringar. Novax tittar på ett hundratal bolag varje år. Runt 40 av dem går man sedan vidare med och gör en fördjupad analys av utifrån Novax investeringskriterier vad gäller bland annat storlek och utvecklingsfas. Av dessa blir det slutligen ett till två bolag per år som Novax investerar i. Det sker alltså ett stort bortfall under resans gång.

– Det handlar om timing och ömsesidig vilja att fortsätta tillsammans, både från vår sida och från företagets sida. Det kan också vara andra finansiärer inblandade, ibland förlorar vi affären och ibland tackar vi nej, säger Helena Carlsson.

Exitplanerar inte

Normalt investerar Novax 20–40 miljoner kronor per investering. Över tiden finns dock möjlighet att öka beloppet till 100 miljoner kronor. Novax kan vara både minoritets- och majoritetsägare i bolagen, det viktiga är att Novax får en position som garanterar ägarinflytande. Novax har aldrig en på förhand planerad exitstrategi, vilket skiljer Novax från de flesta andra riskkapitalbolag.

– Novax affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga värdeökning genom aktiv, kompetent och långsiktig ägarstyrning. Vi tror att om vi bygger lönsamma bolag med stark tillväxt så bygger vi också upp värden som kan realiseras även på andra sätt än genom exits, säger Helena Carlsson.

Fördelen med att inte exitplanera är att bolagen kan utvecklas långsiktigt, i stället för att åstadkomma mesta möjliga inom en kort begränsad period.

– Men det innebär inte att vi bara pumpar in pengar i bolagen. Vi är minst lika krävande som andra riskkapitalbolag och har också tydliga avkastningskrav. Men vårt mål är inte att inom en 3–5-årsperiod realisera genom en försäljning.

Hur hittar ni bolag som kan vara intressanta att investera il

– Ofta sker det spontant genom att bolag ringer och frågar om vi är intresserade eller så får vi kontakt genom vårt nätverk inom och utanför Axel Johnson Gruppen. Vi får också en hel del prospekt från corporate finance-firmor och vi söker också själva upp bolag vi tycker verkar intressanta.

Helena Carlsson menar att det finns ett stort antal entreprenörer med bra affärsidéer som har svårt att hitta finansiärer till sina projekt. Framför allt gäller det riktigt små företag som ska ta de första stegen från idé till verksamhet. Hon efterlyser åtgärder som gör det fördelaktigare att investera i Sverige. Det skulle medföra att fler entreprenörer kan förverkliga sina företagsidéer och att kapital stannar i Sverige, vilket i förlängningen gynnar tillväxten.

– Vi får många spontana samtal från entreprenörer med bra idéer, men som inte har kommit så långt i sin verksamhet att de är intressanta för oss. Det är trist när man ser att de inte kommer någonvart på grund av att det är svårt att få kapital. Vi skulle behöva fler ”affärsänglar”. Det borde vara lättare för förmögna personer och bolag att investera i Sverige, menar Helena Carlsson.

Bolag som Novax är engagerat i

Räkenskapsår avslutade 2006 (Mkr)

Ägarandel

Omsättning

EBIT*)

DesignTorget

100 %

 90

   6

Filippa K

 53 %

322

  30

WeSC

 25 %

131

− 16

Murlyn Music Group

 16 %

 28

  51

*) Earnings before interest and taxes

Helena Carlsson

Familj: Sambo och tillökning på gång.

Ålder: 33 år.

Utbildning: Ekonomprogrammet vid Umeå universitet KARRIÄR; Revisorsassistent KPMG, 1997–2000. Därefter konsult inom Transaction services KPMG fram till 2004. Inom Transaction services KPMG utförde hon bl.a. konsultuppdrag åt Novax. Sedan 2004 Investment manager på Novax. Styrelseuppdrag: Murlyn Music, WeSC

Senast lästa bok: Da Vinci-koden av Dan Brown.

Pernilla Halling