Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Europafrågor: Översyn av medborgarnas ekonomi

Finansiella tjänster till konsumenter, eller ickeprofessionella investerare som de också kan kallas, utgör en stor del av EU-medborgarnas vardag. Trots betydande framsteg under senare år visar undersökningar att integrationen av marknaden för finansiella tjänster som riktar sig till konsumenter ännu inte tycks ha nått sin fulla potential och att konkurrensen verkar vara otillräcklig inom vissa områden. Det gör att konsumenterna i EU inte fullt ut kan utnyttja den inre marknadens fördelar.

EU-kommissionen har nyligen, i en så kallad grönbok, lagt fram sin vision om den framtida EU-politiken inom området finansiella tjänster till icke-professionella investerare. Dessa tjänster omfattar finansiella produkter som exempelvis bankkonton, lån, hypotekslån samt investerings- och försäkringstjänster som riktar sig till konsumenter.

Charlie McCreevy, EU-kommissionär med ansvar för inre marknaden, gav följande kommentar vid publiceringen av grönboken: Vi vill skapa en verklig inre marknad för finansiella tjänster till icke-professionella investerare och uppnå en rad konkreta fördelar för de europeiska konsumenterna: kvalitetsprodukter som motsvarar deras behov, ökad tilltro till de produkter och tjänster som erbjuds och bättre information och rådgivning för att underlätta för konsumenterna att göra väl underbyggda val. Jag uppmanar samtliga intresserade parter att förmedla sina synpunkter till oss på hur man bäst uppnår detta.

Grönboken syftar till att stärka och fördjupa kommissionens kunskap om de problem som konsumenter och branschen ställs inför på detta område. Den beskriver också kommissionens övergripande målsättningar och lyfter fram områden där ökade insatser kan komma att behövas. Kommissionen välkomnar kommentarer på grönboken senast den 16 juli 2007.

Den 19 september 2007 anordnar kommissionen en utfrågning för att lyfta fram inkomna synpunkter och för att tillsammans med samtliga berörda parter diskutera vilka insatser som krävs för att skapa en mer effektiv inre marknad för finansiella tjänster till icke-professionella investerare. Resultaten av detta samrådsförfarande kommer att ingå i en större översyn av den inre marknaden som kommer att offentliggöras hösten 2007.

Grönboken samt information om hur man kan delta i utfrågningen återfinns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/policy_en.htmx.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com.