Innehåll

Balans nr 6-7 2007

SME/SMP-frågor: Varning för regelturbulens

Bokföringsnämnden (BFN) håller för närvarande på att sammanställa den andra omgången av remissvar för K2. Vissa remissinstanser ifrågasätter K2 och menar att förslaget inte innehåller erforderliga förenklingar. BFN:s nuvarande förslag är att K2 ska kunna börja tillämpas med början 1 januari 2008. Vi får väl se...

Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning (samROB) har försenats och finansdepartementet förlängde i mars i år utredningstiden med ett år så att utredningen ska redovisa uppdraget i ett slutbetänkande senast 30 juni 2008.

Parallellt med Bokföringsnämndens arbete med vägledningen för årsredovisningen för de mindre aktiebolagen (K2) har Regeringen tillsatt en utredning om ”Ytterligare förenkling av redovisningsreglerna, m.m”. I utredarens uppdrag ingår bl.a. att överväga om Sverige i större utsträckning än hittills bör utnyttja de möjligheter till lättnader och undantag för de mindre aktiebolagen som EG:s redovisningsdirektiv (4:e) erbjuder.

Uppdraget ska redovisas i två delar. Den första delen avseende förenklingar i årsredovisningslagens upplysningskrav ska redovisas senast den 1 januari 2008, och den andra delen som bl.a. ska överväga vissa straffrättsliga frågor ska redovisas senast den 1 januari 2009.

Samtidigt som man i Sverige utreder och förenklar redovisningsreglerna för de minsta företagen pågår en förenklingsprocess inom EU avseende 4:e och 7:e direktiven (redovisning och revision). Inom EU har man konstaterat att dessa båda direktiv måste anpassas till nutida marknadsbehov.

Till följd av att EU:s förenklingsprocess ska vara klar först 2012 medan den svenska utredningen rapporteras den 1 januari 2008, kommer Sverige att få tillsätta en ny utredning när ändringarna i redovisningsdirektiven är fastställda.

När utredaren väl rapporterat resultatet av den första delen av sitt arbete återstår ett halvår innan vi kan begrunda slutrapporten från samROB. Därefter kan vi troligen förvänta oss en ny remissrunda för både Kl och K2 avseende redovisningsreglerna för handelsbolag och ekonomiska föreningar. Det kan heller inte uteslutas att regeringens utredning om förenklade redovisningsregler får konsekvenser för K2.

Till detta kan vi lägga förslagen om IFRS för SME, gemensam revisionsstandard samt utredning av behoven för särskilda regler för mikrobolag, för att nämna några av de frågor som för närvarande figurerar inom EU.

Avsaknaden av en klar struktur i förändringsprocesserna har till stor del sin grund i att marknadens krav på standardisering till följd av den ökande globaliseringen pendlar i motsatt riktning mot politikernas krav på förenkling. Konsekvenserna av detta kallas ”regelturbulens”. Lägg det på minnet, vi har nog tyvärr bara sett början!

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se