Balans nr 6-7 2007

Tema: Utbildning – Vad anser byråerna om revisorernas utbildning?

Har de nybakade studenterna tillräckliga kunskaper för att arbeta på en revisionsbyrå eller krävs det kompletteringar? Balans har hört efter vad de stora byråerna anser om ekonomutbildningarna och de nyutexaminerades kunskaper.

Merparten av de tillfrågade revisionsbyråerna anser att studenterna har goda kunskaper i ekonomi, men att det krävs en hel del utbildning för att sätta sig in i det praktiska arbetet på byrån. Ett par byråer menar att de nyutexaminerade inte har tillräckliga kunskaper på redovisningsområdet.

Teresa Palmquist som är marknadsdirektör hos Ernst & Young framhåller att det inte är meningen att man ska kunna allt som nyanställd. Huvudsaken är att man har en bra grund att bygga vidare på.

– När man börjar hos oss förväntas man inte kunna allt. Genom ekonomutbildningen har nyutexaminerade en bra grund att stå på och vi erbjuder sedan alla nya medarbetare en introduktionskurs. Kursen handlar om före tagets metodik, värderingar och strategi. På kursen träffar nyanställda kollegor från hela landet som de sedan får träffa igen varje år vid vidareutbildningar. Vår bransch är i stän dig förändring – därför krävs löpande kompetensutveckling, säger Teresa Palmquist.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers personalchef, Petra Schedin-Stergel anser att ekonomutbildningarna generellt ger studenterna de kunskaper som krävs för att klara den tekniska delen av arbetet på en revisionbyrå.

– Vi ser att de utbildningar som finns idag, väl möter de behov av utbildning som är nödvändiga för att klara den tekniska delen av vårt arbete i revisionsbranschen. I rela tionen med kunden är ett affärsmässigt tänkande och social kompetens också förmå gor som blir allt viktigare. Ansvaret för att utveckla våra studenter inom dessa områden ligger både hos studenterna själva, universi tet och högskolor så väl som hos oss, säger Petra Schedin-Stergel.

Annette Bosell som är utbildningsansvarig på Deloitte anser att de nyanställda har goda kunskaper från universitet och högskola, men att behovet av utbildning inom redovisning har ökat bland de yngre medarbetarna. För nyanställda och yngre medarbetare kompletterar Deloitte universitets- och högskoleutbildningarna med specifika utbildningsinsatser inom framförallt redovisning, revision och skatt.

– Vi upplever ett ökat behov av att utbilda våra yngre medarbetare i redo visningskunskaper samt att behovet av att komplettera revisionskunskaper är fort satt relativt stort. Detta i kom bination med att regelverken inom både redovisning och revi sion blir alltmer komplexa gör att vi generellt ser ett ökat behov av vidareutbildning för våra med arbetare. Ett ökat samarbete mel lan universitet, högskolor och revisions branschen inom detta område skulle vi se som mycket positivt för att göra ekonomi utbildningar med inriktning mot revision och redovisning än bättre anpassade till revi sionsbranschen, säger Annette Bosell.

Komplettering med juridikkurser

Jenny Persson som har hand om rekryteringsfrågor på Lindebergs delar uppfattningen att studenterna i flera fall inte har tillräckliga kunskaper i redovisning.

– Flertalet av studenterna har inte tillräcklig kunskap i praktiskt arbete med löpande redovisning, bokslut och upprättande av årsredovisning. Vidare behöver många studenter komplettera studierna med juridikkurser, motsvarande handelsrätt I och II, säger Jenny Persson.

Thomas Thiel, vd KPMG, betonar vikten av att medarbetare som arbetar med internationella uppdrag har en utbildning som är i nivå med vad kollegor i övriga Europa har.

– I sommar anpassar Sverige sig till den internationella Bolognamodellen som innebär en harmonisering av den högre utbildningens struktur i Europa. Grundutbildningen delas in i en treårig kandidatexamen och en femårig masterexamen. Vi på KPMG tycker det är bra med en enhetlig, internationell utbildning och kommer främst att efterfråga studenter som har en femårig masterexamen. Vi tycker det är viktigt att de medarbetare hos oss som jobbar med internationella uppdrag och med koppling till kapitalmarknaden har en utbildning i nivå med kollegor och kunder i övriga Europa, säger Thomas Thiel.

Pernilla Halling