Balans nr 6-7 2007

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2007:09

Riktade emissioner

Uttalande 2007:10

Kostnader för försvarsåtgärder (Scania)

Uttalande 2007:11

Dispens från fyraveckorsfristen (CoolGuard – Iniris)

Uttalande 2007:12

Korsvist incitamentsprogram (Preab)

Uttalande 2007:13

Flagging Fingerprint Card

Uttalande 2007:14

Dispens från bud på teckningsoptioner (Milestone – Invik)

Uttalande 2007:15

(hemligt)

Uttalande 2007:16

Dispens från budplikt (Rezidor)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Finansinspektionen

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrift FFS 2004:18 om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter (FI Dnr 07-1505-001)

Till Justitiedepartementet

Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EG-direktiv (Ju/2007/3232/LI)

Till Finansinspektionen

Förslag till ändringar i Finans inspektionens föreskrifter (FFFS 2005:6) om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier (FI Dnr 07-2717-200)

Till Justitiedepartementet

Remiss – Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet

Till Justitiedepartementet

Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning (SOU 2007:8)

Till Finansinspektionen

Förslag till ändring av Finans inspektionens föreskrifter (FFFS 1995:43) om inregistrering av fondpapper m.m. (FI Dnr 07-2716-200)

To International Auditing and Assurance Standards Board IFAC

Exposure Draft – Proposed Revised and Redrafted ISA 540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates and Related Disclosures

To International Auditing and Assurance Standards Board IFAC

Exposure Draft – Proposed Revised and Redrafted ISA 580, Written Representations

To International Ethics Standards Board for Accountants IFAC

Exposure Draft – Section 290 of the Code of Ethics – Independence – Audit and Review Engagements an Section 291 of the Code of Ethics – Independence – Other Assurance Engagements

To International Accounting Standards Board

Comment Letter: Discussion Paper on Fair Value Measurements

Bokföringsnämnden

Uttalanden från Bokföringsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.bfn.se>

Yttrande till domstol – Arkivering av nyfunnet räkenskapsmaterial

Högsta domstolen har begärt yttrande av Bokföringsnämnden (BFN) i ett mål om arvode till konkursförvaltare. Efter det att ett aktiebolag upplösts genom konkurs har ytterligare tillgångar och räkenskapsmaterial kommit fram. Räkenskapsmaterialet avsåg tiden innan aktiebolaget försattes i konkurs. Konkursförvaltaren ombesörjde att det nyfunna räkenskapsmaterialet arkiverades och har därför yrkat ersättning bl.a. för arkiveringskostnaden. BFN:s yttrande rör vem som i nämnda situation är ansvarig för arkiveringen av det nyfunna räkenskapsmaterialet. BFN:s bedömning är att om Högsta domstolen kommer fram till att konkursförvaltarens uppdrag sträcker sig så långt att det ingår att ta emot och gå igenom nyfunnet räkenskapsmaterial bör det ställningstagande som konkursförvaltaren gjorde enligt 7 kap. 22 § konkurslagen (1987:672) vid konkursens avslutande ligga till grund för var det nyfunna räkenskapsmaterialet ska arkiveras. Om det inte ingår i konkursförvaltarens uppdrag att ta emot nyfunnet räkenskapsmaterial bör arkiveringen ombesörjas av tillsynsmyndigheten.

Kl – Öppningsbalansräkningar

Enskilda näringsidkare som väljer att upprätta ett förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2007 ska upprätta en öppningsbalansräkning. BFN och Skatteverket har tagit fram tre informationsblad för upprättande av öppningsbalansräkning:

 • Öppningsbalansräkning – verksamheten börjar under 2007

 • Öppningsbalansräkning – deklarationen taxeringen 2007 görs på blankett N1

 • Öppningsbalansräkning – deklarationen taxeringen 2007 görs på blankett N2

Skillnadslista K2 – K3

Den 14 februari 2007 skickades ett förslag till vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) på remiss. Av remissbrevet framgår att BFN planerade att informera om skillnaderna mellan K2 och K3 under remisstiden. En lista som visar de väsentliga skillnaderna mellan det remitterade K2-förslaget och det förslag till vägledning för större företag (K3) som kansliet f.n. arbetar med har nu tagits fram. Avsikten är att skillnadslistan ska vara ett hjälpmedel vid bedömningen av K2-remissen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...