Balans nr 6-7 2007

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2007:09

Riktade emissioner

Uttalande 2007:10

Kostnader för försvarsåtgärder (Scania)

Uttalande 2007:11

Dispens från fyraveckorsfristen (CoolGuard – Iniris)

Uttalande 2007:12

Korsvist incitamentsprogram (Preab)

Uttalande 2007:13

Flagging Fingerprint Card

Uttalande 2007:14

Dispens från bud på teckningsoptioner (Milestone – Invik)

Uttalande 2007:15

(hemligt)

Uttalande 2007:16

Dispens från budplikt (Rezidor)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Finansinspektionen

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrift FFS 2004:18 om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter (FI Dnr 07-1505-001)

Till Justitiedepartementet

Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EG-direktiv (Ju/2007/3232/LI)

Till Finansinspektionen

Förslag till ändringar i Finans inspektionens föreskrifter (FFFS 2005:6) om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier (FI Dnr 07-2717-200)

Till Justitiedepartementet

Remiss – Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet

Till Justitiedepartementet

Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning (SOU 2007:8)

Till Finansinspektionen

Förslag till ändring av Finans inspektionens föreskrifter (FFFS 1995:43) om inregistrering av fondpapper m.m. (FI Dnr 07-2716-200)

To International Auditing and Assurance Standards Board IFAC

Exposure Draft – Proposed Revised and Redrafted ISA 540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates and Related Disclosures

To International Auditing and Assurance Standards Board IFAC

Exposure Draft – Proposed Revised and Redrafted ISA 580, Written Representations

To International Ethics Standards Board for Accountants IFAC

Exposure Draft – Section 290 of the Code of Ethics – Independence – Audit and Review Engagements an Section 291 of the Code of Ethics – Independence – Other Assurance Engagements

To International Accounting Standards Board

Comment Letter: Discussion Paper on Fair Value Measurements

Bokföringsnämnden

Uttalanden från Bokföringsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.bfn.se>

Yttrande till domstol – Arkivering av nyfunnet räkenskapsmaterial

Högsta domstolen har begärt yttrande av Bokföringsnämnden (BFN) i ett mål om arvode till konkursförvaltare. Efter det att ett aktiebolag upplösts genom konkurs har ytterligare tillgångar och räkenskapsmaterial kommit fram. Räkenskapsmaterialet avsåg tiden innan aktiebolaget försattes i konkurs. Konkursförvaltaren ombesörjde att det nyfunna räkenskapsmaterialet arkiverades och har därför yrkat ersättning bl.a. för arkiveringskostnaden. BFN:s yttrande rör vem som i nämnda situation är ansvarig för arkiveringen av det nyfunna räkenskapsmaterialet. BFN:s bedömning är att om Högsta domstolen kommer fram till att konkursförvaltarens uppdrag sträcker sig så långt att det ingår att ta emot och gå igenom nyfunnet räkenskapsmaterial bör det ställningstagande som konkursförvaltaren gjorde enligt 7 kap. 22 § konkurslagen (1987:672) vid konkursens avslutande ligga till grund för var det nyfunna räkenskapsmaterialet ska arkiveras. Om det inte ingår i konkursförvaltarens uppdrag att ta emot nyfunnet räkenskapsmaterial bör arkiveringen ombesörjas av tillsynsmyndigheten.

Kl – Öppningsbalansräkningar

Enskilda näringsidkare som väljer att upprätta ett förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2007 ska upprätta en öppningsbalansräkning. BFN och Skatteverket har tagit fram tre informationsblad för upprättande av öppningsbalansräkning:

  • Öppningsbalansräkning – verksamheten börjar under 2007

  • Öppningsbalansräkning – deklarationen taxeringen 2007 görs på blankett N1

  • Öppningsbalansräkning – deklarationen taxeringen 2007 görs på blankett N2

Skillnadslista K2 – K3

Den 14 februari 2007 skickades ett förslag till vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) på remiss. Av remissbrevet framgår att BFN planerade att informera om skillnaderna mellan K2 och K3 under remisstiden. En lista som visar de väsentliga skillnaderna mellan det remitterade K2-förslaget och det förslag till vägledning för större företag (K3) som kansliet f.n. arbetar med har nu tagits fram. Avsikten är att skillnadslistan ska vara ett hjälpmedel vid bedömningen av K2-remissen.