Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Noteringar: Hälften av småföretagarna kommer att anlita hjälp i hushållet

Från första juli i år har det införts skattelättnader för hushållstjänster. Det gäller t.ex. städarbete, tvätt och strykning, matlagning, snöskottning, häck- och gräsklippning samt barnpassning och hjälp för äldre att handla mat.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomförde för snart ett år sedan en kartläggning av vad landets småföretagare tycker i olika skattefrågor. Det visar sig att 47 procent av företagarna då sa sig komma att anlita någon för hushållsnära tjänst – t.ex. tvätt och städning – då skatten sänks.

På frågan om hur företagarna som tänker köpa in hushållsnära tjänster kommer använda tiden de får över uppger, 64 procent att de kommer att ägna tiden åt sin familj och till att ha mer fritid. Nästan var fjärde småföretagare, 24 procent, som får tid över när någon annan sköter det egna hushållet skulle använda den vunna tiden till att arbeta ännu mer i det egna företaget.

Reglerna om skattereduktion beskrivs av Skatteverket i meddelande nummer 2007:11; <www.skatteverket.se>. ”Skattereduktion medges, till privatpersoner som vid årets utgång är minst 18 år, med 50 procent av utgifterna för arbetskostnader för hushållstjänster. Skattereduktionen får dock uppgå till högst 50 000 kr för beskattningsåret och räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och förmögenhetsskatt” förklarar Skatteverket som å sin sida gav både ros och ris till förslaget då det var ut på remiss: När det gäller det aktuella förslaget har Skatteverket invändningar när det gäller avgränsningen av vilka tjänster som ska omfattas av förslaget. Skatteverket redovisar ett flertal olösta problem när det gäller omsorg, tillsyn och annat hjälparbete av personlig art.

FAR SRS ”tillstyrker i princip att förslaget genomförs”. Man framhåller dock att ”regeringen bör utreda ett system med tjänstecheckar som finns i bl.a. Frankrike och Belgien”. FAR SRS menar att ett sådant system sannolikt är både enklare och billigare att administrera. Organisationen avslutar sitt yttrande med ett påpekande – med tanke på förenklingsarbetet – att ”det nu framlagda förslaget uppfyller inte kravet på enkelhet”.