Balans nr 8-9 2007

Nu etablerar FAR SRS en redovisningssektion

Extrastämma tar första beslutet den 12 september

Den 12 september tas det första avgörande beslutet om etableringen av en redovisningssektion inom FAR SRS. Då fattar en extrainsatt bolagsstämma inom FAR SRS beslut om nya stadgar för att möjliggöra etableringen av redovisningssektionen. Förutsatt att extrastämman säger ja kommer frågan att tas upp även på den ordinarie bolagsstämman som äger rum den 30 november. Båda stämmorna måste säga ja för att redovisningssektionen ska bli verklighet. Planen är att den nya sektionen ska sjösättas i december.

På några års sikt räknar man med att etableringen av en redovisningssektion inom FAR SRS ska ge organisationen 3 000–5 000 nya medlemmar.

Redovisningssektionens interimsstyrelse håller som bäst på att ta fram ett erbjudande om medlemskap som ska skickas ut till landets redovisningskonsulter i slutet av september. Som medlem i redovisningssektionen kommer man bland annat att få fackböcker från FAR SRS Förlag, Balans, Nytt från revisorn, rabatt på Irevs kurser och på FAR SRS Förlags produkter samt möjlighet att teckna förmånliga försäkringar.

Det är inte fastställt vad ett medlemskap ska kosta, men ett introduktionspris på 950 kronor för första året har diskuterats.

Det kommer att finnas två typer av medlemskap – ordinarie medlemskap och bas-medlemskap. I ett första skede är det dock endast aktuellt med ordinarie medlemskap. Förslaget om bas-medlemskap håller på att beredas och kommer att lanseras först någon gång under 2008. I samband med att bas-medlemskapet för redovisningssektionen lanseras kommer man även öppna upp för bas-medlemskap i övriga sektioner inom FAR SRS. Detta innebär bland annat att revisorsassistenter kommer att kunna bli medlemmar i organisationen. Vad som kommer att skilja ordinarie medlemskap från bas-medlemskap, exempelvis vad gäller rösträtt och förmåner, är i dagsläget inte fastslaget.

Kriterierna för ordinarie medlemskap i redovisningssektionen är:

  • Akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 120 poäng

  • Minst fem års praktik inom redovisningsområdet, varav minst tre år som extern rådgivare

  • Genomgången kvalitetskontroll

  • Referenser från två FAR SRS-medlemmar med ordinarie medlemskap

Fram till utgången av 2010 kommer det att finnas möjlighet till undantag från ovanstående regler genom särskilda övergångsregler. Den sökande ska då lämna referenser från två FAR SRS-medlemmar med ordinarie medlemskap samt uppfylla minst ett av nedanstående kriterier:

  • Vara kvalificerad revisor FAR SRS

  • Vara civilekonom eller ha genomgått post-gymnasial redovisningsekonomisk utbildning eller motsvarande samt ha minst tre års erfarenhet som redovisningskonsult

  • Ha minst tio års dokumenterad erfarenhet av redovisning, varav minst fem år som extern rådgivare

Den som uppfyller kraven för ordinarie medlemskap får använda titeln ”Redovisningskonsult FAR SRS”. För att titulera sig ”Kvalificeradredovisningskonsult FAR SRS” ska den sökande genomgå en utbildning, så kallad introduktion, som ges i Irevs regi.

Inför lanseringen av redovisningssektionen ska en standard för hur en ”Kvalificerad redovisningsbyrå” ska utföra sina uppdrag tas fram. Ett sådant förslag kommer att presenteras senare i höst. Dessutom kommer FAR SRS inom kort att presentera ett intyg för den Kvalificerade redovisningskonsultens avrapportering till uppdragsgivaren. ?

Pernilla Halling