Balans nr 8-9 2007

Branschen fokuserar mer på redovisning

FAR SRS ordförande ser positivt på förändringen

Framtiden är ljus för revisionsbranschen, menar Peter Clemedtson, ordförande för FAR SRS och verksam som revisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Sedan flera år tillbaka sker en stegvis förändring inom branschen – tyngdpunkten i verksamheten på landets revisionsbyråer flyttas från revision till redovisning. Det här är positivt, menar han och tillägger att avskaffandet av revisionsplikten skyndar på denna utveckling.

Peter Clemedtson TYCKER att det är en naturlig utveckling – nu när FAR SRS är en branschorganisation – att plats skapas för redovisningskonsulter. Så småningom ska det även bildas en sektion för rådgivning: ”Vår organisation består av fyra grundpelare – revision, redovisning, skatt och rådgivning. Här ska finnas plats för alla.”

– Vi vet att våra kunder i mindre och medelstora företag upplever en större nytta med tjänster som hjälper dem att exempelvis göra bokslut och att deklarera. Sådan service är tydlig och riktar sig mer direkt till kunden, jämfört med revision som har en mer allmän mottagargrupp.

Har revisionsbyråer tidigare sålt sina tjänster med revisionen som dörröppnare, så är det numera allt oftare hjälp med redovisning och skatt som initialt efterfrågas, säger Peter Clemedtson. Han förklarar att redovisningstjänster dessutom erbjuds av revisionsbyråer eftersom outsourcing av dessa arbetsuppgifter blivit vanligare inom näringslivet.

Reglerna har blivit krångligare

Han tillägger att ”både redovisnings- och skatteregler har tyvärr blivit krångligare. Inte minst för företag med internationella relationer”. Komplexiteten innebär att företagarna inte själva har tid eller utbildning för att sätta sig in i alla regelverk. Detta lämnar mer jobb till dem som är verksamma inom revisionsbranschen.

Peter Clemedtson anser att det är en fördel ifall de fyra olika yrkeskategorierna inom revisionsbranschen är representerade inom FAR SRS eftersom de olika områdena ”har stark koppling”.

– Det finns ett behov av integration. Att man tar hänsyn till och väger in exempelvis vad som är bra för redovisning då revisio nen utvecklas.

Han tror att det inom en inte alltför avlägsen framtid kan bli frågan om att redovisningskonsulter tillhandahåller någon form av garanti (assurance) av ett företags ekonomiska ställning. Han menar att när en sådan tjänst utvecklas är det bra att kunna utnyttja både revisorns och redovisningskonsultens erfarenheter och kompetens.

Dessutom, säger han, blir det allt vanligare inom branschen att anställda växlar mellan olika områden. Själv började han som revisor i småföretag, övergick sedan till finansiell rådgivning för att idag vara revisor i storbolag.

Samgående med SRF?

Ett samgående med SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) har diskuterats. Vad händer?

– Vi har båda uppfattningen att en sammanslagning är industriellt riktig. Och samtalen fortsätter. Men vi måste ha respekt för att detta tar tid.

Peter Clemedtson påminner om att samgåendet med SRS för drygt ett år sedan föregicks av samtal till och från under sex, sju års tid.

– Vi är fortsatt optimistiska och positiva till en sammanslagning med SRF.

Peter Clemedtson tror att FAR SRS redovisningssektion kommer att locka ett stort antal medlemmar – oavsett om man går samman med SRF eller ej.

– Ett stort antal SRF-medlemmar arbetar på FAR SRS byråer, påpekar han och tillägger att dessa kanske fortsättningsvis väljer att vara med i FAR SRS eller kanske blir dubbelanslutna.

– Samhällsutvecklingen går mot ett ökat företagande och då behövs revisionsbranschens tjänster. Inte minst redovisningskonsulternas tjänster.

”Inte sticka huvudet i sanden”

Finns det någon risk med att kravet på akademisk examen initialt slopas för medlemskap inom redovisningssektionen?

– Nej, jag ser ingen risk.

– FAR SRS är en branschorganisation, så här ser branschen ut och vi ska vara en spegel av den.

– Det handlar om att inte sticka huvudet i sanden, utbrister Peter Clemedtson och tillägger att det här är en fråga som engagerar honom mycket:

På sikt vill han arbeta för att även alla redovisningskonsulter ska vara kvalificerade med 120 poängs högskoleutbildning i ryggen. Men, säger han, det kan ta fem eller tio år innan man nått dithän.

– I slutändan handlar det om att ta ett brett, långsiktigt samhällsansvar genom att vara generös och ta in nya medlemsgrupper.

Elisabeth Precht