Innehåll

Balans nr 8-9 2007

Generalsekreteraren: ”FAR SRS räknar med förtroenden”

Det tar inte många sekunder eller minuter innan ett förändrat förtroende kan få stor påverkan. Frågan är om det finns något, förutom möjligen ljuset, som färdas så snabbt som ett rubbat förtroende. Nu senast är det förtroendet för och osäkerheten kring den amerikanska bolånemarknaden som skapat ökad volatilitet på världens börser.

Jag går omkring och funderar på detta med förtroende. En bidragande orsak är att Stephen Coveys bok ”The SPEED of TRUST – the one thing that changes everything” blivit en trogen följeslagare under sommarmånaderna.

En annan orsak är att FAR SRS sätter förtroende i fokus i sin nya vision:

FAR SRS är den ledande organisationen för skapande av värde och förtroende inom näringsliv och samhälle.

Att skapa ekonomiskt värde och förtroende inom näringsliv och samhälle är stort. Att vara den ledande aktören är ännu större. Det förutsätter att FAR SRS proaktivt driver frågor, påverkar beslut, sätter relevanta standarder etc. Vi måste ha en åsikt och delta i debatt och utveckling.

Och vi måste än tydligare visa på det stora ekonomiska värde som branschen tillför näringsliv och samhälle. Här ska vi vara frimodiga.

På något sätt är förtroende både resan och målet, för utan förtroende blir inga ekonomiska värden bestående. Och förtroende kommer att bli en än viktigare komponent i utvecklingen av ett effektivt näringsliv och ett väl fungerande samhälle. De allt högre ropen efter transparens, integritet och ansvar förstärker den bilden.

Du har kanske noterat att jag här talar om branschen, inte om revisionsbranschen. Jag menar nämligen att det är den samlade revisions- och redovisningsbranschen som kan hjälpa företag och företagare att utvecklas. Det är också genom summan av tjänsterna inom revision, redovisning och rådgivning som vi bidrar till samhällsbygget. Jag är helt övertygad om att det bidraget kommer att öka i betydelse.

När vi dessutom ser att den tidigare gränsen mellan de båda branscherna inte längre är naturlig önskar FAR SRS vidga möjligheterna för kvalificerade redovisningskonsulter att komma med i branschorganisationen så att vi även utåt kan tala om en bransch.

Men det kan aldrig stanna vid organisatoriska penndrag. Vi måste framför allt lyssna på marknaden för att kunna utveckla tjänsterna och bidra till förstärkt förtroende. Eller för att på ett konkret sätt beskriva tjänsternas påverkan på förtroendet:

Relevans x integritet x kompetens = effekt på förtroende

Formeln är enkel men har en stark inneboende utväxling. Och det går att påverka faktorerna så att produkten blir större för att nu uttrycka det i matematiska termer. Vilka möjligheter!

Ibland hör jag ägare till olika slags företag säga att den nuvarande revisionsberättelsen är alltför ”digital” och att den inte ger svar på relevanta frågor. Hur tillförlitlig är den finansiella rapporteringen? Hur effektiv är den interna kontrollen? Klarar man kassaflödet framöver? Revisorn har ju så mycket kunskap och så många åsikter om ett företag. Varför kan revisorn i transparensens namn då inte säga mer än det som kommer till uttryck i revisionsberättelsen?

Tidigare har vi sagt att revisionsberättelsen är en kvalitetsstämpel och att det därför är bra om den alltid ser likadan ut, förutsatt att det inte måste finnas anmärkningar i den förstås. Men om marknaden i sitt sökande efter förtroende önskar få ut mer av revisionen bör vi pröva om det går att utveckla revisorns rapportering. Detta låter fullständigt livsfarligt tänker säkert många. Jag inser också att en utökad rapportering ökar revisorns risker. Knepet är att kombinera en ny revisionsberättelse med ett förändrat skadeståndsansvar. Det borde gå, dessutom kan vi då minska det s.k. förväntningsgapet. Jag är mycket nyfiken på vad Balans läsare tycker om förslaget.

En annan viktig fråga är hur redovisningens kvalitet ska säkerställas om det inte utförs en revision efter det att kravet på revision i mindre aktiebolag har slopats. Ingen ska tro att vi i Sverige kan acceptera att redovisningens kvalitet får sjunka med åtföljande effekter på förtroendet för det enskilda företaget och för näringslivet i stort. Nej, det får inte ske. Alla ser säkert vilka utmaningar och möjligheter som nya kompletterande kvalitetssäkrande tjänster kan innebära för branschen.

Nu är jag där igen. Det är därför som vi önskar sammanföra revisions- respektive redovisningsbranschen till en enda bransch. Alla i branschen har mycket att vinna på en gemensam utveckling av högkvalitativa tjänster. Men de största vinnarna är näringsliv och samhälle. För det är när revisorer, redovisare och rådgivare bygger på en gemensam grund som vi bäst kan bidra till det förtroende som företagsamheten och samhället vilar på.

Varför har vi inte gjort detta tidigare? Svaret ligger i ett kinesiskt ordspråk: ”Den bästa tidpunkten att plantera ett träd är för 20 år sedan. Den näst bästa tidpunkten är nu.”

Dan Brännström