Innehåll

Balans nr 1 2008

Noteringar: Nya riktlinjer för hållbarhetsinformation i de statliga bolagens årsredovisningar

I slutet av november beslutade regeringen om nya riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande. De nya riktlinjerna innehåller utökade och tydligare informationskrav avseende hållbarhetsinformation och är utformade i enlighet med GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer. De statligt ägda företagen lyder under samma lagar som privatägda företag, exempelvis aktiebolagslagen, bokförings- och årsredovisningslagen och riktlinjerna är ett komplement till gällande redovisningslagstiftning och god redovisningssed. Senast från och med det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2008 ska företagen rapportera enligt riktlinjerna.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPWC) har hjälpt näringsdepartementet med att ta fram de nya riktlinjerna.

– Hållbarhetsupplysning är meningsfull och användbar så länge bolagen lämnar relevant, jämförbar och trovärdig information till intressenterna, säger Lars-Olle Larsson, specialistrevisor på ÖPWC, som har ansvarat för regeringsuppdraget.

Han fortsätter:

– GRI:s redovisningsriktlinjer underlättar genom en standardiserad ansats ambitionen att redovisa den väsentliga informationen. Att kvalitetssäkra denna affärs- och värdeskapande redovisning är närmast en självklarhet om den ska fungera som beslutsunderlag, säger Lars-Olle Larsson.