Innehåll

Balans nr 1 2008

SME/SMP-frågor: Många nyheter nästa år

Nytt år. Gott år? Förändringens år! I år ska bland annat gränserna för revisionsplikten fastställas och sambandet mellan redovisning och beskattning tas bort. Vi får också enklare redovisningsregler och lägre krav på aktiekapital för privata aktiebolag. Den stora frågan är givetvis vilka gränsvärden som kommer att föreslås för revisionsplikten samt hur avvecklingen ska ske. En annan fråga är om förvaltningsrevisionen slopas? Svaren får vi när etapp två i utredningen om revisorer och revision rapporteras den 31 mars.

Samma datum lämnar utredningen om ett enklare aktiebolag sitt delbetänkande. Utredningen tar bland annat sikte på vilket det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag ska vara. Utredaren ska särskilt överväga lösningar som innebär att lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag bestäms till 50 000 eller 20 000 kronor eller att lagen inte anger något lägsta tillåtna aktiekapital. Mot bakgrund av detta försvinner med all sannolikhet aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning.

Senast den 30 juni lämnar utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning sitt slutbetänkande. Utredaren har att lämna förslag till hur man, utifrån förutsättningen om bibehållen ekonomisk dubbelbeskattning, ska förhålla sig till sambandet mellan redovisning och beskattning. Hittills har vi haft ett system där skattebasen i stor utsträckning har beräknats enligt god redovisningssed. På vilka grunder skattebasen ska beräknas efter en eventuell separation (frikoppling) mellan redovisning och beskattning har visat sig vara en komplex fråga. Vi ser med spänning fram emot utredningens förslag.

Samma datum lämnas ett första delbetänkande från utredningen om ytterligare förenklingar av redovisningsreglerna m.m. Utredaren ska bland annat föreslå förenklingar i ÅRL samt ge förslag till såväl förenklade regler för årsbokslut som till minskade krav på tilläggsupplysningar.

Den 1 september avslutas utredningen om revisorer och revision. Den stora frågan i denna tredje och sista etapp har kommit att bli jävsfrågan. När nu det mesta pekar på väldigt höga gränsvärden för revisionsplikten ställs stora förväntningar på revisorns och revisionsbyråernas möjligheter att biträda de kunder som väljer frivillig revision med mera långtgående rådgivning. Det vore högst olyckligt för såväl näringsliv som samhälle att inte ta tillvara den samlade kompetens som finns inom revisorskåren genom att öka revisorns möjligheter till rådgivning och branschnära sidoverksamheter.

Utredaren har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för en balanserad konkurrenssituation mellan marknadens aktörer. I vissa länder inom EU har slopandet av revisionsplikten bidragit till en konkurrenssnedvridning genom att revisorsregleringen inte har marknadsanpassats. Låt inte detta ske i Sverige!

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se