Balans nr 1 2008

Noteringar: Vad är ett ”företag av allmänt intresse”?

Remissvar till revisorsutredningen

FAR SRS är nöjd med flertalet slutsatser som revisorsutredningen presenterat i delbetänkandet ”Revisionsutskott: Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv”. När remissinstanserna sagt sitt står det dock klart att utredningen får ”bakläxa” på ett antal punkter. Det gäller bland annat definitionen av ”företag av allmänt intresse”. Dessutom pläderar FAR SRS, Svenska Bankföreningen, m.fl. för att revisionsutskott ska bli föremål för självreglering, inte lagstiftning.

– Vår huvudkritik gäller revisorns oberoende. Glädjande är att utredningen tänker återkomma om detta, säger Urban Engerstedt.

För FAR SRS gäller det i första hand presumtionsregeln i §21 revisorslagen som innebär att revisorn måste tacka nej till uppdrag ifall oberoendehot föreligger – om inte omständigheterna är sådana eller åtgärder vidtagits som gör att revisors oberoende inte kan ifrågasättas. Här menar FAR SRS att svensk lag kräver mer än EU:s direktiv i frågan, ”genom att revisorslagen ska tillämpas på varje uppdrag i revisionsverksamheten ”.

En diametralt motsatt uppfattning har Revisorsnämnden (RN). Nämnden anser i sitt remissvar att det inte behövs någon översyn av §21 eftersom de svenska reglerna inte är strängare än direktivets.

Företag av allmänt intresse

FAR SRS ställer sig i princip bakom det förslag till definition av företag av allmänt intresse som utredningen lämnat. Man är dock kritisk till RN:s förslag till utredningen. Nämnden menar att utredningen har ett allt för snävt företagsperspektiv. Man efterfrågar ett bredare samhällsperspektiv, där även större aktiebolag – oavsett bolagsform – kan anses som företag av allmänt intresse.

Även Finansinspektionen (FI) anser att begreppet bör vidgas att omfatta börs- och clearingföretag, värdepappersföretag och fondbolag. Också Skatteverket menar att utredningen tolkat begreppet för snävt. Det samma gäller Konkurrensverket och Kronofogdemyndigheten.

Ska även Ikea vara med?

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet förklarar i sitt remissvar att utredningen inte tillräckligt noggrant övervägt statliga och kommunala bolags ställning som företag av allmänt intresse. Man delar vidare, RN:s expert i utredningen, Adam Diamants uppfattning att bolag av stort samhälleligt eller ekonomiskt intresse, exempelvis Ikea, bör kunna räknas som företag av allmänt intresse.

Aktiespararna anser å sin sida att även företag vars överlåtbara värdepapper inte är föremål för handel på en reglerad börs ska ses som företag av allmänt intresse.

Revisionsutskott

Revisorsutredningen föreslår att alla börsnoterade bolag ska ha ett revisionsutskott. Om företaget inte uppnår vissa gränsvärden kan styrelsen fungera som revisionsutskott.

Flertalet remissinstanser tror i detta fall på självreglering.

”Självregleringen är ofta en effektivare metod, även i arbetet med att förhindra nya redovisningsskandaler” skriver FAR SRS i sitt remissvar.

Urban Engerstedt påpekar att från halvårsskiftet 2008 omfattas alla börsnoterade bolag av bolagsstyrningskoden. Vilket, säger han, talar för att även reglerna om revisionsutskott hör hemma här.

Ett antal remissinstanser har åsikter om utredningens förslag att klienter ska få entlediga revisorn i förtid enbart om det finns saklig grund för detta. Bolagsverket riktar kritik mot förslaget och menar att det är orimligt att en ny revisor inte ska kunna registreras förrän den tidigare avregistrerats. Det kan uppstå en konflikt mellan vikten av att snabbt registrera en ny revisor och att en tidigare revisor inte får avregistreras om saklig grund för detta saknas. Resultatet blir, menar verket, otydligt vem som de facto är bolagets revisor.

Kvalitetskontroll

Enligt utredningens förslag ska alla revisorer genomgå kvalitetskontroll minst en gång var sjätte år – var tredje år om man reviderar noterade bolag. RN ska ha hand om kontrollen.

– Vi tycker att kontrollen som utförs av FAR SRS fungerar väl idag och uppfyller EU:s krav, säger Urban Engerstedt och tillägger att det är något förvånande att RN förklarar sig ha inlett förberedelser för att i egen regi utföra den löpande treåriga kontrollen. Detta innebär i så fall att man frånträder den överenskommelse som finns mellan RN och FAR SRS.

I sammanhanget kan nämnas att FI föreslår att man ska få tillstånd att pröva revisorns lämplighet både när ett finansiellt företag ska välja revisor och i samband med FI:s tillsyn av sådana företag.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...