Balans nr 1 2008

Noteringar: Vad är ett ”företag av allmänt intresse”?

Remissvar till revisorsutredningen

FAR SRS är nöjd med flertalet slutsatser som revisorsutredningen presenterat i delbetänkandet ”Revisionsutskott: Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv”. När remissinstanserna sagt sitt står det dock klart att utredningen får ”bakläxa” på ett antal punkter. Det gäller bland annat definitionen av ”företag av allmänt intresse”. Dessutom pläderar FAR SRS, Svenska Bankföreningen, m.fl. för att revisionsutskott ska bli föremål för självreglering, inte lagstiftning.

– Vår huvudkritik gäller revisorns oberoende. Glädjande är att utredningen tänker återkomma om detta, säger Urban Engerstedt.

För FAR SRS gäller det i första hand presumtionsregeln i §21 revisorslagen som innebär att revisorn måste tacka nej till uppdrag ifall oberoendehot föreligger – om inte omständigheterna är sådana eller åtgärder vidtagits som gör att revisors oberoende inte kan ifrågasättas. Här menar FAR SRS att svensk lag kräver mer än EU:s direktiv i frågan, ”genom att revisorslagen ska tillämpas på varje uppdrag i revisionsverksamheten ”.

En diametralt motsatt uppfattning har Revisorsnämnden (RN). Nämnden anser i sitt remissvar att det inte behövs någon översyn av §21 eftersom de svenska reglerna inte är strängare än direktivets.

Företag av allmänt intresse

FAR SRS ställer sig i princip bakom det förslag till definition av företag av allmänt intresse som utredningen lämnat. Man är dock kritisk till RN:s förslag till utredningen. Nämnden menar att utredningen har ett allt för snävt företagsperspektiv. Man efterfrågar ett bredare samhällsperspektiv, där även större aktiebolag – oavsett bolagsform – kan anses som företag av allmänt intresse.

Även Finansinspektionen (FI) anser att begreppet bör vidgas att omfatta börs- och clearingföretag, värdepappersföretag och fondbolag. Också Skatteverket menar att utredningen tolkat begreppet för snävt. Det samma gäller Konkurrensverket och Kronofogdemyndigheten.

Ska även Ikea vara med?

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet förklarar i sitt remissvar att utredningen inte tillräckligt noggrant övervägt statliga och kommunala bolags ställning som företag av allmänt intresse. Man delar vidare, RN:s expert i utredningen, Adam Diamants uppfattning att bolag av stort samhälleligt eller ekonomiskt intresse, exempelvis Ikea, bör kunna räknas som företag av allmänt intresse.

Aktiespararna anser å sin sida att även företag vars överlåtbara värdepapper inte är föremål för handel på en reglerad börs ska ses som företag av allmänt intresse.

Revisionsutskott

Revisorsutredningen föreslår att alla börsnoterade bolag ska ha ett revisionsutskott. Om företaget inte uppnår vissa gränsvärden kan styrelsen fungera som revisionsutskott.

Flertalet remissinstanser tror i detta fall på självreglering.

”Självregleringen är ofta en effektivare metod, även i arbetet med att förhindra nya redovisningsskandaler” skriver FAR SRS i sitt remissvar.

Urban Engerstedt påpekar att från halvårsskiftet 2008 omfattas alla börsnoterade bolag av bolagsstyrningskoden. Vilket, säger han, talar för att även reglerna om revisionsutskott hör hemma här.

Ett antal remissinstanser har åsikter om utredningens förslag att klienter ska få entlediga revisorn i förtid enbart om det finns saklig grund för detta. Bolagsverket riktar kritik mot förslaget och menar att det är orimligt att en ny revisor inte ska kunna registreras förrän den tidigare avregistrerats. Det kan uppstå en konflikt mellan vikten av att snabbt registrera en ny revisor och att en tidigare revisor inte får avregistreras om saklig grund för detta saknas. Resultatet blir, menar verket, otydligt vem som de facto är bolagets revisor.

Kvalitetskontroll

Enligt utredningens förslag ska alla revisorer genomgå kvalitetskontroll minst en gång var sjätte år – var tredje år om man reviderar noterade bolag. RN ska ha hand om kontrollen.

– Vi tycker att kontrollen som utförs av FAR SRS fungerar väl idag och uppfyller EU:s krav, säger Urban Engerstedt och tillägger att det är något förvånande att RN förklarar sig ha inlett förberedelser för att i egen regi utföra den löpande treåriga kontrollen. Detta innebär i så fall att man frånträder den överenskommelse som finns mellan RN och FAR SRS.

I sammanhanget kan nämnas att FI föreslår att man ska få tillstånd att pröva revisorns lämplighet både när ett finansiellt företag ska välja revisor och i samband med FI:s tillsyn av sådana företag.