Balans nr 1 2008

Medlemmarna har blivit fler och äldre

Jämfört med för 30 år sedan är kvinnorna fler – idag nästan en tredjedel

balans08_1_24

1988 publicerade Balans en figur som visade medlemskåren inom FAR. Då liknade figuren en julgran, dvs. tillväxten av yngre medlemmar var god. 1997 gjordes nästa redovisning. Då hade kåren i genomsnitt blivit tre år äldre. 2004 var det inte längre frågan om någon gran – de yngre hade blivit jämförelsevis färre. Detsamma gäller för år 2007. Figuren liknar nu snarare en knubbig buske. Noteras bör att under utvecklingens gång har organisationen bytt skepnad från en klubb för auktoriserade revisorer till en organisation som representerar hela redovisnings- och revisionsbranschen.

Den genomsnittliga medlemmen blir äldre och äldre, konstaterade Balans för fyra år sedan och förklarade att visserligen blir kvinnorna fler och fler men att männen ändå dominerar branschen. Samma sak kan konstateras år 2007: den genomsnittliga medlemsåldern har ökat med nästan två år och kvinnornas andel har i princip stått stilla.

Antalet medlemmar i FAR SRS och tidigare FAR – har dock stadigt ökat efter senaste sekelskiftet. Ett stort kliv uppåt innebar samgåendet med SRS hösten 2006. Idag har organisationen närmare 4000 medlemmar. En siffra som kan jämföras med knappt 1 400 år 1988 (se även diagram nedan).

Revisionsplikten

Det var för 30 år sedan som den lagstadgade revisionen infördes fullt ut – efter övergångsregler under ett antal år. Att döma av statistik från Revisorsnämnden så innebar beslutet en viss ökning av antalet revisorer. Toppar kan konstateras 1983 samt 1989. Det rör sig som mest om ett tillskott på 269 revisorer år 1983 mot 123 nya revisorer 1982 -det var 1982 som beslut fattades om lagstadgad revision i alla aktiebolag.

Det bör samtidigt noteras att antalet revisorer i landet blivit färre efter 1 juli 1997 då det enligt Revisorsnämnden fanns totalt 4539 godkända och auktoriserade revisorer. För 2007 är motsvarande siffra 4150.

– Även om mängden arbete med revision eller annan kvalitetssäkring av företagens redovisning inte minskar när revisionsplikten försvinner talar mycket för att antalet revisorer fortsätter att minska något. Istället får vi fler redovisningskonsulter, kommenterar Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS.

Tre av tio FAR SRS medlemmar är kvinnor. Det är ungefär samma andel som 2004. Jämfört med männen är kvinnorna yngre.

Medelåldern för en kvinnlig FAR SRS-medlem är 45 år, medan den manliga medlemmen är 50 år. Det är ungefär samma åldersskillnad som tidigare. Genomsnittsmedlemmen i FAR SRS är idag 49 år och man. 2004 var han 47 år, 1997 45 år och 1988 var han 42 år.

Vad gör FAR SRS för att locka kvinnor till branschen? Och för att locka fler yngre?

– Nu är det ju byråerna som rekryterar och där är mixen kvinnor-män bland de nyanställda ofta 50–50. Mixade team gör alltid det bästa jobbet. Sedan väntar jag på att FAR SRS ska få sin första kvinnliga ordförande, det är hög tid, svarar Dan Brännström och fortsätter:

– För att locka de unga tror jag att vi behöver synas i debatten och på så sätt visa på de spännande och utvecklande arbetsuppgifter branschen erbjuder.

Kvinnorna har alltid varit bland de yngsta i revisorskåren. Tidigare förklarades detta bland annat med att männen gjorde värnplikt. Dagens yngsta medlem är Camilla Almstedt i Stockholm som med sina 25 år är en av de allra yngsta genom tiderna. Den äldsta medlemmen är 87 år och heter Sven Brorsson. Han intervjuas på sidan 27 i denna tidning.

balans08_1_25

Specialisterna är fler

Specialisternas andel av medlemskåren i FAR SRS har ökat. Från att ha varit ytterst få (det var först 2001 som dåvarande FAR tillät godkända revisorer och specialister inom branschen att bli medlemmar) till att bli 1,5 procent av medlemmarna år 2004 – totalt 38 personer. Därefter har denna diversifierade grupp växt och utgör idag cirka 5 procent av medlemmarna.

balans08_1_26

Det är i första hand skattekonsulter som är anslutna till FAR SRS. AV dagens knappt 200 specialister är 155 skattekonsulter. Något som sannolikt kan förklaras med att det sedan ett par år finns en särskild skattesektion inom organisationen. En redovisningssektion bildades 2007 och en sektion för affärsrådgivare är också under uppbyggnad.

Drygt 5 procent av alla kvinnliga medlemmar är specialister. Motsvarande andel manliga medlemmar som är specialister är knappt 5 procent. Det stora flertalet av alla konsulter finns i storstadsområdena, med stor övervikt för Storstockholm.

Cirka 60 procent av alla medlemmar finns i lokalföreningar i storstadsområdena – Storstockholm, Syd och Västra Sverige (se diagram ovan). De största lokalföreningarna utanför dessa regioner är Östra Götaland och Bergslagen.

Tre av fem jobbar på storbyrå

Majoriteten av FAR SRS medlemmar jobbar på någon av de sju stora byråerna i landet. Totalt rör det sig om något fler än 63 procent. En siffra som kan jämföras med för bara fyra år sedan då 69 procent av medlemmarna arbetade på en större byrå.

Av alla medlemmar arbetar följande andel på en storbyrå:

  • 20,8% Öhrlings PricewaterhouseCoopers

  • 14,1% Ernst & Young

  • 12,3% KPMG

  • 5,6% Lindebergs Grant Thornton

  • 4,5% Deloitte

  • 3,4% BDO

  • 2,4% SET

– Att andelen som arbetar på storbyrå sjunkit hänger samman med samgåendet för drygt ett år sedan. SRS hade ju fler medlemmar utanför Big seven, förklarar Dan Brännström.

Text: Elisabeth Precht, illustrationer: Anna Elgerot