Balans nr 1 2008

Arena 2007: ”Kunskap är viktigare än regler”

Dagen inleddes med rafflande Bondmusik och en filmsekvens där Agent 007 kastar sig utför en hög dammvägg. ”Det är nästan lika farligt som att vara revisor” kommenterade argentinaren Fermin del Valle, ordförande för den internationella revisorsorganisationen IFAC och fick dagens första spontana applåd. Fermin del Valle var en av flera internationella gäster. Han hade sällskap av Ian Ball, IFACs vd. Jacques Potdevin, ordförande i den europeiska revisorsorganisationen FEE var också där, liksom Olivier Boutellis-Taft, vd för FEE.

Det finns fem sätt att säkra kvaliteten i en revision, förklarade Fermin del Valle för åhörarna i Stockholm:

  1. genom att utveckla revisionsstandarder med hög kvalitet,

  2. genom att arbeta utifrån en etisk kod där bl.a. oberoendet regleras,

  3. ett väl fungerande kontrollsystem,

  4. bra utbildning, samt

  5. ”the tone at the top”.

Vad betyder ”the tone at the top” ?

– Det är frågan om människors värderingar. Ledarna i företag och på byråer måste föregå med gott exempel, svarar Fermin del Valle när Balans intervjuar honom under besöket i Stockholm. Han säger sig vara för ett prestationsbaserat kompensationssystem. Inom revisionsbranschen kan dock ”kvalitet på kort sikt ibland motverka lönsamhet [i ett längre perspektiv]” förklarar han:

– Ser man enbart till vinsten så sänder man sannolikt fel signaler till de anställda.

IFAC:s ordförande liksom dess vd Ian Ball vittnade på Arenadagen om att USA ändrat uppfattning om globala redovisningsstandarder. Från att stenhårt ha hållit på den amerikanska standarden US GAAP som allena saliggörande, så accepterar man nu även IFRS. Hur kommer det sig att USA svängt snabbare än flertalet trodde var möjligt?

– Konkurrensen mellan olika kapitalmarknader, svarar Fermin del Valle.

De stränga reglerna som infördes efter företags skandaler som Enron har helt enkelt begränsat och dämpat den amerikanska marknaden. Något som noterats och nu alltså åtgärdats med ökad flexibilitet.

– Det globala trycket är stort för att världens marknader ska närma sig varandra, till lägger Ian Ball som sitter bredvid Fermin del Valle under intervjun med Balans. Och även när EU så småningom godkänt US GAAP för användning i Europa så är det IFRS som är vinnaren, tror Ian Ball.

Vad har företagsskandaler betytt för branschen?

– Vi har lärt oss! Vår bransch har arbetat hårt för att i framtiden kunna undvika liknande problem, säger Fermin del Valle.

Han anser att man inte får glömma bort allt utmärkt arbete som revisorer utför. Och att den viktigaste delen av detta arbete aldrig kommer till allmänhetens kännedom.

– När problem uppstår är det viktigt för branschen att vi visar att det är frågan om undantag som ett fåtal revisorer bär ansvaret för.

Fermin del Valle anser att revisionsbranschen alltid måste söka ”större effektivitet” och samtidigt ”vara öppen för nya infallsvinklar” :

– Innovationer uppstår nästan alltid först ute på fältet, förklarar han och ger två exempel på ”nyheter” som kan tyckas problematiska men som han anser att branschen bör noga överväga. Det gäller möjligheten för en revisor att få relevant information från en annan revisor utan att behöva gå exempelvis via företaget.

– Problemet är tystnadsplikten, men man skulle vinna betydligt i effektivitet.

Ett andra exempel där utvecklingen pockar på förändring gäller en mer berättande (longterm) revisionsberättelse.

– Har man flera typer av rapporter är det viktigt att klargöra vad som ska redovisas. Annars finns det risk för missförstånd. Om en revisor exempelvis inte redovisar alla tänkbara uppgifter kan användaren fråga sig om uppgifterna utelämnats på grund av problem.

Han säger att osäkerhet kan uppstå när rapporter inte är jämförbara.

IFAC är tillskyndare av särskilda redovisningsstandarder för mindre företag (SME) men inte vad gäller revision.

Varför inte ISA för SME – det som ibland kallas ISA light?

– En revision är alltid en revision, som innebär att revisorn samlar in information som resulterar i en rapport på en bestämd bestyrkandenivå. Standarder måste fungera för både större och mindre företag och byråer.

– Men det är nödvändigt att anpassa tillämpningen av standarder till företagens storlek. Därför har vi publicerat riktlinjer för hur SME kan använda revisionsstandarder.

– SME behöver inte följa alla regler [utan bara de som är tillämpliga för denna kategori företag].

Från årsskiftet finns riktlinjerna för SME på IFAC:s hemsida för gratis nedladdning.

Vad gäller revisionspliktens vara eller inte vara anser Fermin del Valle att den bör styras av efterfrågan.

– Har inte någon part behov av uppgifterna i en revision så finns det ingen anledning att göra en sådan.

På tal om olika former av mindre omfattande redogörelser som revisorn skulle kunna rapportera, istället för revisionsberättelse, så tror IFAC:s ordförande inte på review (översiktlig granskning) i dagens utförande.

– En review ska göras mellan periodiska revisioner. Utan informationen från dessa förlorar man möjligheten till jämförelse.

Senfärdigt EU?

Fermin del Valle och IFAC är angelägna om att EU:s medlemsstater godtar de reviderade internationella revisionsstandarderna – ISA. 27 länder har redan gjort så. Sverige är dock inte bland dessa. Fermin del Valle menar att det finns en risk att EU inte i tid kommer att fatta beslut och att de aktuella standarderna därför inte börjar användas i alla EU-länder senast 15 december 2009. Han manar medlemsländerna att fatta sådana beslut på nationell nivå, vilket han tror ”kan underlätta för EU” att godta ISA.

För framtiden hoppas han på bättre samarbete med EU och påpekar att två ordinarie EU-representanter snart kommer att ingå i PIOB:s styrelse (PublicInterest Oversight Board).

I sitt anförande på Arenadagen berömde Fermin del Valle FAR SRS för arbetet med att slå samman de två revisorsorganisationerna – vilket skedde 2006.

– Det finns andra länder där man försökt men inte lyckats.

Han uppmanade medlemmarna att vara aktiva inom IFAC och påpekade samtidigt att det i framtiden kan bli frågan om att ”dela upp arbetet” mellan nationell och global/ regional nivå.

– Det finns ingen anledning att utveckla nationella standarder. Görs det på regional eller global nivå så blir kostnaden lägre och dessutom får standarderna högre status efter som de används av fler.

Utbildning av revisorer är ytterligare ett fält där Fermin del Valle anser att samverkan över gränserna sparar resurser. Det samma gäller forskning.

– Man borde samordna forskningen för att undvika dubbelarbete.

Han påpekar att kunskap är A och O i revisionsbranschen. Visst måste det finnas regler men det är kunskapen hur dessa ska användas som gör en bra revisor.

Fermin del Valle anser att etik ska förmedlas till unga och nya medarbetare både via regelrätt inlärning och genom praktisk efterlevnad. Han menar att jobbet som revisor kommer att förändras.

– Utmaningen är att anpassa branschen till utvecklingen.

Det gäller bland annat att öppna upp IFAC:s verksamhet för andra än revisorer.

Elisabeth Precht