Innehåll

Balans nr 10 2008

Noteringar: SamRoB är en krånglig förenkling – FAR SRS kritiska

Dagens system för beskattning av företag innebär att det är god redovisningssed som styr beskattningstidpunkten, om det inte finns regler i inkomstskattelagen som anger något annat. Detta kallas materiellt samband mellan redovisning och beskattning.

Utredningen ”Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet (SOU 2008:80) och dess utredare Johan Svanberg har haft i uppdrag att förutsättningslöst utreda hur sambandet mellan redovisning och beskattning ska se ut. Uppdraget har enbart gällt beskattningstidpunkten. Förslaget innebär i första hand att det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning avskaffas. I stället införs regler om beskattningstidpunkten i inkomstskattelagen. De nya bestämmelserna föreslås börja gälla 2011.

Reglerna om beskattningstidpunkten gäller bl.a. ersättningar vid försäljning av tillgångar (t.ex. lagertillgångar och inventarier), ersättningar vid pågående arbeten, hyror, utgifter för personal, skatter och avgifter.

Johan Svanberg föreslår vidare att det ska finnas möjlighet för företag att samordna redovisningen av inkomster och utgifter i deklarationen med vad som tagits upp i årsredovisningen. Syftet är att minska den administrativa bördan. En förutsättning för en sådan samordning är att inkomster tas upp tidigare än de annars skulle ha gjort eller att utgifter dras av senare.

Utredningens förslag innebär olika förenklingar som ska gälla alla företag ”men antagligen kommer att få störst betydelse för mindre företag” kan man läsa i ett pressmeddelande från regeringskansliet. Utredningen bedömer att förslaget innebär förenklingar för enskilda näringsidkare. Man tror att den administrativa bördan kommer att minska för de cirka 800 000 K1-företagen om förslagen genomförs. För de cirka 280 000 mindre aktiebolagen (K2) utgår utredningen från att det i praktiken blir en nära samordning mellan redovisning och beskattning. För de största företagen (K3 och K4) kommer det att bli vissa skillnader mellan redovisning och beskattning. Utredningens bedömning är dock att ”den ökning av den administrativa bördan som det kan bli fråga om är godtagbar”.

FAR SRS är kritisk till att ett nytt detaljerat regelsystem för periodiseringar i beskattningen införs parallellt med det som redan gäller för redovisningen. ”SamRoB har i sina förslag månat om att de skattemässiga reglerna ska vara så lika redovisningsreglerna som möjligt. Samma periodiseringsregler ska därför i princip gälla i både årsredovisningslagen och inkomstskattelagen, men för olika syften (bokslutet/årsredovisningen respektive inkomstskattedeklarationen)” kommenterar FAR SRS.

– Jag ifrågasätter om det är rimligt att huvuddelen av Sveriges företag ska behöva tillämpa två skilda regelsystem som båda har den uttalade avsikten att vara så lika varandra som möjligt, säger Lennart Iredahl, FAR SRS representant i utredningen.

Han påpekar att man bör utreda om förutsättningarna för att lägga in redovisningsreglerna för de små företagen i inkomstskattelagen. Med en sådan tågordning skulle ”verklig förenkling uppnås”.