Innehåll

Balans nr 10 2008

Redovisning: Nu är K2 äntligen här!

Nu har BFN:s allmänna råd 2008:1 äntligen kommit. Det har gått under arbetsnamnet K2 och är ett regelverk som kan tillämpas av mindre aktiebolag vid upprättande av årsredovisning. Regelverket är efterlängtat med sina förenklingar. Den absolut största förenklingen är att upplysningskraven i årsredovisningen om företagets redovisningsprinciper minimeras och att det faktiskt är upp till användaren av den finansiella rapporten att förstå vad redovisningen enligt det allmänna rådet innebär. Dessutom innebär det inga större förändringar för de flesta mindre företag som väljer att tillämpa regelverket.

Förenklingsutredningen har kommit med sitt delbetänkande. Här skär utredningen radikalt i upplysningskraven i årsredovisningslagen och städar bort många av de politiskt beställda paragraferna. Jag anser att många av dessa upplysningskrav inte hör hemma i en finansiell rapport. Hur viktigt är det för en användare av en årsredovisning i ett mindre företag att veta hur fördelningen är mellan kvinnor och män i företagsledande ställning? De som i första hand är användare av dessa årsredovisningar är kreditgivare och jag tror personligen att de struntar fullkomligt i fördelningen mellan kvinnor och män – huvudsaken är väl att de som driver företaget är dugliga. Men paragrafen kom till för att synliggöra jämställdheten i näringslivet och jag tror inte att den har tillfört något till jämställdheten. Om nu våra politiker tror att de kan uppnå ett mer jämställt näringsliv genom att ställa krav i årsredovisningslagen så undrar jag: varför skulle företagen i jämställdhetens namn, inte då behöva upplysa om medelinkomsten för kvinnor respektive män för att åskådliggöra jämställdhetsarbetet?

Upplysning om sjukfrånvaron försvinner också för alla företag. Denna upplysning som skulle vara så enkel att ta fram enligt lagstiftaren men som skapat så mycket bekymmer för de som ska upprätta årsredovisningarna. Förenklingsutredningen föreslår dessutom att förvaltningsberättelsen ska tas bort för de mindre företagen. Jag är en stor vän av välskrivna förvaltningsberättelser i minde företag så det är med viss sorg jag ser att den försvinner i de mindre företagen. Ytterligare förenklingar som är föreslagna är att arkiveringstiden för räkenskapsinformation kortas till sju år. Dessutom vill utredningen harmonisera gränsen till vad som är ett litet företag med EU och detta kommer att innebära att cirka 95 procent av alla svenska aktiebolag är mindre företag.

Bokföringsnämnden är nu i full gång med att skriva K3, nästa regelverk. K3 är det stora regelverket som ska ersätta alla allmänna råd från BFN som gäller årsredovisningar samt alla rekommendationer från Redovisningsrådet. Strategin är klar – IFRS för SME, som numera är omdöpt till IFRS för PE (Private Entities. Det allmänna rådet kommer troligtvis att ligga nära detta regelverk. IASB har aviserat att det utkast som har varit på remiss kommer att ändras. Den som vill kan följa IASB:s arbete med regelverket på organisationens hemsida. Bland annat så fattade IASB:s styrelse ett preliminärt beslut, trots den kritik som framförts från EFRAG och andra remissinstanser, att behålla reglerna avseende immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod. Detta innebär att för immateriella tillgångar ska företaget bestämma huruvida tillgången har en bestämd eller obestämd nyttjandeperiod och de tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod ska inte skrivas av. Även goodwill ska anses ha en obestämbar nyttjandeperiod och inte vara föremål för avskrivning. Tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod ska istället nedskrivningsprövas. Beslutet som fattades av IASB:s styrelse anser jag är kontroversiellt. Beslutet går mot IASB :s egen personals rekommendationer till styrelsen, resultatet av en genomförd undersökning bland företag samt rekommendationen från arbetsgruppen för projektet som förordade att avskrivning av dessa immateriella tillgångar skulle ske av förenklingsskäl.

Och jag som inbillade mig att IASB:s ambition var att IFRS för PE skulle vara ett regelverk som skulle vara enkelt att tillämpa! Kommer nu BFN ta detta rakt av? Nej, detta strider mot vår årsredovisningslag och det innebär att vi kommer att fortsätta att skriva av på våra immateriella tillgångar. Vilket jag tror är enklare.

Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor och chef för FAR SRS redovisningssektion caisa.drefeldt@farsrs.se