Innehåll
  • Varje år antas omkring 400 EU-lagar/ direktiv som måste efterlevas i alla med lemsstater.

  • SOLVIT-center finns i alla medlemsländer. Dessa center hjälper till att lösa problem som beror på att bestämmelserna för den inre marknaden har tillämpats felaktigt. SOLVIT-centren handlägger klagomål från både medborgare och företag. Hjälpen är kostnadsfri. Man kan bland annat få hjälp med erkännande av yrkeskvalifikationer och examensbevis, uppehållstillstånd, körkort, offentlig upphandling och skatter; <http://ec.europa.eu/solvit>

  • Europaparlamentet är det enda internationella organ som väljs direkt av medborgarna. Val till parlamentet anordnas vart femte år. Det sjunde valet hålls i juni 2009.

  • Cirka 1 800 olika organisationer verkar i Bryssel. Den europeiska revisorsorganisationen FEE är ett av dessa. FEE fungerar som lobbyister inom EU-systemet för medlemsorganisationerna.

  • EU är världens största biståndsgivare.

  • Medlemmarna turas om att vara ordförande i Ministerrådet under sex månader vardera. Sverige är ordförande nästa gång 1 juli–31 december 2009.