Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: Ny vidgad lag om penningtvätt

Regeringen har mycket ny lagstiftning på sitt bord. Det är både frågan om inhemska lagar och införande av EU-direktiv i svensk lagstiftning.

Tredje penningtvättsdirektivet är på god väg att införlivas i svensk lag. En remiss lämnades av regeringen till lagrådet i mitten av oktober. Regeringen föreslår två nya lagar: lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och lagen om tillsyn över vissa verksamhetsutövare som omfattas av den lagen. Det är tänkt att förutom kvalificerade revisorer så ska ”registrerade revisionsbolag och annan verksamhet som består i att yrkesmässigt erbjuda bokföringstjänster eller revisionstjänster” omfattas. Denna nyhet har förordats av Skatteverket.

En idé, som inte alls är främmande för revisionsbranschen, är ”krav på riskbaserad kundkännedom”. Enligt förslaget ska risker bedömas och situationer hanteras olika beroende på de specifika riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det blir exempelvis revisorns uppgift att kontrollera kundens identitet och skaffa sig information om affärsförbindelsens syfte och art. I situationer som till sin natur kan innebära hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska mer omfattande åtgärder vidtas. Det kan handla om att ”kunden inte är fysiskt närvarande för identifiering, affärsförbindelser med eller enstaka transaktioner för personer i politiskt utsatt ställning och vid förbindelser med institut som hör hemma utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”.

Enligt regeringens förslag får man för att uppnå kundkännedom förlita sig på åtgärder ”som utförts av en tredje part”. Syftet är att undvika upprepade kundidentifieringar som leder till förseningar och ineffektivitet.

Huvuddragen i den gällande penningtvättslagens bestämmelser om granskning, uppgiftsskyldighet och meddelandeförbud förblir de samma som tidigare, dvs. att uppgifter ska lämnas till Finanspolisen utan dröjsmål. Det så kallade 24-timmarsundantaget för advokater och revisorer tas bort. Nu ska meddelandeförbudet gälla lika för alla verksamhetsutövare.

En nyhet i den nya lagen är att Revisorsnämnden kommer att fungera som tillsynsmyndighet för revisorer vad gäller tillämpning av de två nya lagarna.

– Revisorsnämnden får på detta sätt, utöver sin allmänna tillsynsuppgift, ett ansvar för att – gärna tillsammans med FAR SRS – utarbeta föreskrifter till vägledning för revisorernas och revisionsföretagens efterlevnad av den komplicerade penningtvättslagstiftningen, säger Urban Engerstedt, chefsjurist hos FAR SRS.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...