Balans nr 11 2008

Noteringar: Var god vänta...

Revisorsutredningen

Revisorsutredningens första delbetänkande – där man bl.a. föreslår att börsnoterade bolag ska ha revisionsutskott – överlämnades till justitiedepartementet för ett drygt år sedan men en lagrådsremiss planeras först till senare under hösten.

Utredningen om aktiekapital

Utredningen om aktiekapital – som kompletterats med förslag från justitiedepartementet – är på väg ut till en rad remissinstanser. En resa som utredningen om enklare redovisning redan gjort: 15 oktober gick remisstiden ut och då hade ett 70-tal svar inkommit.

Enklare redovisning

Ett flertal remissinstanser påpekar att Bokföringsnämnden (BFN) fått en utökad roll som normgivare och därför behöver större resurser. FAR SRS skriver att man med tanke på dagens resurstilldelning ”ser med stor oro på Bokföringsnämndens möjligheter att utföra de av utredningen föreslagna uppgifterna”. Sveriges Redovisningskonsulters förbund (SRF) anser å sin sida att BFN behöver utökade resurser men menar samtidigt att ”det är av största vikt att BFN:s roll som normgivare utreds och klargörs. BFN har genom sitt arbete på senare tid utvidgat sin roll...”

FAR SRS vill att reglerna för ”vanliga” årsbokslut behålls och får medhåll av SRF som ”avråder starkt från förslaget att slopa nuvarande årsbokslutsregler...”.

Skatteverket är en av flera remissinstanser som påpekar att utredningar måste samordnas. I detta fall utredningen om enklare redovisning och den om sambandet mellan redovisning och beskattning. Ekobrottsmyndigheten skriver att risker ökar när fler företag använder kontaktmetoden. Man anser dock att ”riskerna knappast har sådan tyngd att de talar mot att förslaget genomförs”.