Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: Början till slutet för IFRS?

I finanskrisens spår har International Accounting Standards Board (IASB) beslutat om – och EU-kommissionen antagit – tillägg till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering samt IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Det gäller värdering till verkligt värde.

Kritiker av verkligt värdemetoden har menat att sådan värdering i en ekonomisk nedgång tvingar fram stora fluktuationer i finansiella rapporter. En nedgång som inte reflekterar ett företags ställning sett på längre sikt.

EU-kommissionen förklarar att tilläggen gjorts för att EU-företag ska ha samma flexibilitet som sina amerikanska konkurrenter att omklassificera finansiella tillgångar från kategorin ”innehas för handel” till ”hålles till förfalk Detta innebär i praktiken att företag, vad gäller finansiella tillgångar, inte i samma utsträckning ska behöva återspegla marknadens fluktuationer i sina finansiella rapporter. Något som utnyttjades direkt av svenska banker i redovisningar för tredje kvartalet 2008.

I tillägget till IFRS 7 krävs att företagen ger ökad information om omklassificeringama.