Innehåll

Balans nr 11 2008

Noteringar: Direktiv blir lag

Med sex månaders försening implementeras i svensk lagstiftning ändringar enligt EG:s fjärde och sjunde bolags rätts liga direktiv samt redovisningsdirektiv för finansiella företag. Ändringarna skulle ha genomförts i september 2008 men kommer att gälla från 1 mars 2009 – enligt det aktuella förslaget.

I en lagrådsremiss föreslås bland annat att noterade aktiebolag ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. Här behandlas även tidpunkten för ingivning av bland annat årsredovisningen.