Balans nr 12 2008

FAR SRS disciplinnämnd: Två ärenden avgjorda i disciplinnämnden – en revisor tilldelad erinran

FAR SRS disciplinnämnd handlägger disciplinärenden som inte ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde. Beslut publiceras i anonymiserad form som vägledning för medlemmarna. Disciplinära påföljder är erinran, varning eller uteslutning ur FAR SRS. Ordförande i nämnden är Leif Lindstam, tidigare regeringsråd och vice ordförande är Bo Svensson, tidigare justitieråd. Ordinarie ledamöter är: Lars Engerup, SET Revisionsbyrå, Mikael Eriksson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Kari Falk, KPMG, Hans Fjellman, Grant Thornton, Pether Römbo, BDO Nordic, Björn Sundkvist, Deloitte, och Ola Wahlquist, Ernst & Young.

Disciplinnämndens ärende 1/2008, beslut meddelat den 29 oktober 2008

Anmälaren Y är revisor i bolag i Z-koncernen, däribland Z AB. X är auktoriserad revisor.

Till stöd för sin anmälan anförde Y för det första att X hade brutit mot reglerna 8 och 9 i FAR SRS yrkesetiska regler om förhållandet till kollegor samt om publicitet och marknadsföring. X hade tagit kontakt med vd:n i Z AB vilket bland annat inneburit att X i en skrivelse till denne gjort gällande att bolaget hade ett negativt eget kapital till följd av utdelning utöver existerande vinstmedel, att situationen var prekär och kunde leda till tillkommande skatter och avgifter och negativ publicitet samt att Y var synnerligen ansvarig för det läge som hade uppkommit. X hade avslutat skrivelsen med önskemål om att bli Z-koncernens samarbetspartner i framtiden. För det andra anförde Y att x, som i slutet av 2006 hade utsetts till revisor i bolagsgruppen Å, hade underlåtit att ta kontakt med den avgående revisorn.

X bestred inte de faktiska omständigheterna.

Disciplinnämndens beslut

Nämnden konstaterade att den aktuella utdelningen hade beslutats på en extra bolagsstämma som hade hållits mellan bolagsstämman 2006 och bolagsstämman 2007 och att utdelningen grundats på den då senast fastställda balansräkningen, det vill säga den balansräkning som hade fastställts på bolagsstämman 2006. Det var inte klart att X bedömning hade varit sakligt motiverad. X kritiserades för att han inte hade tagit reda på om utdelningen varit förenlig med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) om värdeöverföringar under löpande räkenskapsår och om kompletterande information (17 kap. 4 § och 18 kap. 5 och 6 §§) eller i vart fall reserverat sig för den möjligheten och anpassat sin skrivelse till vd:n därefter.

Y ansågs inte berörd av om x hade följt god yrkessed vid övertagandet av uppdraget som revisor i bolagsgruppen Å.

X tilldelades en erinran och anmälan avvisades i den del som gällde x uppdrag som revisor i bolagsgruppen Å.

Disciplinnämndens ärende 2/2008, beslut meddelat den 25 oktober 2008

Anmälaren Y är delägare i Y AB. X var revisor i Y AB. I samband med 2006 års bokslut gjordes en omstrukturering som innebar att Y AB som enda tillgång hade kvar en fordran.

Till stöd för sin anmälan gjorde Y gällande att x hade agerat oskickligt genom att i revisionsberättelsen ange att det fanns en osäkerhet i fordran. En tid därefter försattes bolaget i konkurs.

Disciplinnämndens beslut

Nämnden fann att ärendet föll inom Revisorsnämndens tillsynsområde och att nämnden därför inte var behörig att ta upp anmälan.

Anmälan avvisades.