Balans nr 12 2008

FAR SRS disciplinnämnd: Två ärenden avgjorda i disciplinnämnden – en revisor tilldelad erinran

FAR SRS disciplinnämnd handlägger disciplinärenden som inte ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde. Beslut publiceras i anonymiserad form som vägledning för medlemmarna. Disciplinära påföljder är erinran, varning eller uteslutning ur FAR SRS. Ordförande i nämnden är Leif Lindstam, tidigare regeringsråd och vice ordförande är Bo Svensson, tidigare justitieråd. Ordinarie ledamöter är: Lars Engerup, SET Revisionsbyrå, Mikael Eriksson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Kari Falk, KPMG, Hans Fjellman, Grant Thornton, Pether Römbo, BDO Nordic, Björn Sundkvist, Deloitte, och Ola Wahlquist, Ernst & Young.

Disciplinnämndens ärende 1/2008, beslut meddelat den 29 oktober 2008

Anmälaren Y är revisor i bolag i Z-koncernen, däribland Z AB. X är auktoriserad revisor.

Till stöd för sin anmälan anförde Y för det första att X hade brutit mot reglerna 8 och 9 i FAR SRS yrkesetiska regler om förhållandet till kollegor samt om publicitet och marknadsföring. X hade tagit kontakt med vd:n i Z AB vilket bland annat inneburit att X i en skrivelse till denne gjort gällande att bolaget hade ett negativt eget kapital till följd av utdelning utöver existerande vinstmedel, att situationen var prekär och kunde leda till tillkommande skatter och avgifter och negativ publicitet samt att Y var synnerligen ansvarig för det läge som hade uppkommit. X hade avslutat skrivelsen med önskemål om att bli Z-koncernens samarbetspartner i framtiden. För det andra anförde Y att x, som i slutet av 2006 hade utsetts till revisor i bolagsgruppen Å, hade underlåtit att ta kontakt med den avgående revisorn.

X bestred inte de faktiska omständigheterna.

Disciplinnämndens beslut

Nämnden konstaterade att den aktuella utdelningen hade beslutats på en extra bolagsstämma som hade hållits mellan bolagsstämman 2006 och bolagsstämman 2007 och att utdelningen grundats på den då senast fastställda balansräkningen, det vill säga den balansräkning som hade fastställts på bolagsstämman 2006. Det var inte klart att X bedömning hade varit sakligt motiverad. X kritiserades för att han inte hade tagit reda på om utdelningen varit förenlig med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) om värdeöverföringar under löpande räkenskapsår och om kompletterande information (17 kap. 4 § och 18 kap. 5 och 6 §§) eller i vart fall reserverat sig för den möjligheten och anpassat sin skrivelse till vd:n därefter.

Y ansågs inte berörd av om x hade följt god yrkessed vid övertagandet av uppdraget som revisor i bolagsgruppen Å.

X tilldelades en erinran och anmälan avvisades i den del som gällde x uppdrag som revisor i bolagsgruppen Å.

Disciplinnämndens ärende 2/2008, beslut meddelat den 25 oktober 2008

Anmälaren Y är delägare i Y AB. X var revisor i Y AB. I samband med 2006 års bokslut gjordes en omstrukturering som innebar att Y AB som enda tillgång hade kvar en fordran.

Till stöd för sin anmälan gjorde Y gällande att x hade agerat oskickligt genom att i revisionsberättelsen ange att det fanns en osäkerhet i fordran. En tid därefter försattes bolaget i konkurs.

Disciplinnämndens beslut

Nämnden fann att ärendet föll inom Revisorsnämndens tillsynsområde och att nämnden därför inte var behörig att ta upp anmälan.

Anmälan avvisades.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...