Innehåll

Balans nr 2 2008

Noteringar: Hållbarhetsredovisning på frammarsch enligt ny rapport

Företagens miljöpåverkan och sociala ansvar har varit heta ämnen i media det senaste året. Framför allt har klimatförändringarna uppmärksammats.

Sverigerapporten, som är en översättning av rapporten European Sustainability Reporting Association report for Sweden, sammanfattar läget i Sverige avseende hållbarhetsredovisning. Rapporten är skriven av Lars-Olle Larsson, specialistrevisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som är FAR SRS representant i ESRA Management Committee.

Rapporten konstaterar bland annat att hållbarhetsredovisning fortfarande är en sällsynt företeelse i de börsnoterade bolagen, men att utvecklingen går snabbt framåt. Skogs-, verkstads- och transportsektorn är de branscher som leder utvecklingen.

– Då jag för tio år sedan bestyrkte den första miljöredovisningen i ett svenskt börsföretag (Stora Kopparberg) löd påannonseringen i nyhetsförmedlingen ”De som skitar ner mest redovisar bäst”. Jag tycker det är naturligt att industriföretagen visar vägen till bästa praxis i arbetet för en hållbar utveckling och därför också ligger långt framme i redovisningen av resultaten, säger Lars-Olle Larsson.

Endast en handfull svenska bolag har externt granskade hållbarhetsredovisningar. Men antalet väntas bli fler de kommande åren.

Den svenska regeringen, Sveriges finansanalytikers förening och FAR SRS har under det gångna året varit pådrivande i utvecklingen avseende hållbarhetsredovisning. Bland annat har man argumenterat för användandet av Global Reporting Initiative's (GRI) riktlinjer samt förordat en kvalitetssäkrad, oberoende bestyrkt redovisning.

I Sverigerapporten beskrivs även trenderna och den framtida utvecklingen inom hållbarhetsredovisning.

– Företagens villkor har på några få år förändrats påtagligt. Analys- och ratingföretagens bedömning av bolagens värdepotential med utgångspunkt i deras förhållningssätt till kraven på anpassning till en hållbar utveckling kräver kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning. Nu ser vi att företagen har en tydlig ambition att möta investerarnas krav, säger Lars-Olle Larsson.

Sverigerapporten kan laddas ner på FAR SRS hemsida www.farsrs.se. Originalrapporten finns på ESRA:s hemsida www.sustainabilityreporting.eu> liksom statistik om antalet hållbarhetsredovisningar i de europeiska länderna.